استاد رشته موتر

Vacancy Number:GIZ-2020/OS-02
Title: استاد رشته موتر
Category:education
Duration:9 Months
Exp.: 2020-01-31-(1 Week From now)
Jobs no:13
Salary:Asper organization Salary policy
Gender:Male/Female

Location

Organization: GIZ Afghanistan | About GIZ Afghanistan
City: Badakhshan, Badghis, Balkh, Faryab, Kabul, Khost, Kunduz, Jawzjan
Country: AF

Qualification

Education:داشتن حد اقل سند تحصیلی چهارده پاس
Work Experience:حد اقل دارای ۳ سال تجربه Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری)داشتن حد اقل سند تحصیلی چهارده پاس در رشته موتر، به فارغان رشته های مرتبط و درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده میشود.حد اقل دارای ۳ سال تجربه تدریس و یا تجربه کاری در رشته موتر.

تسلط کامل در لسان های دری و پشتو

مهارت های کمپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه: طرح و ترتیب پلان های درسی، ارائه دروس عملی و نظری، تهیه مواد درسی، ارزیابی شاگردان، راه اندازی فعالیتهای صنفی، کنترول از حاضری شاگردان و همکاری همه جانبه با اداره در بهبود کیفیت درسی.مسولیت ها و صلاحیت های وظیفویطرح و ترتیب پلان کاری ماهوار ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی آمریت مربوطه؛

طرح و ترتیب پلان تدریسی منظم جهت ارایه تدریس بهتر؛

ترتیب، تنظیم و ارائیه نتایج ارزیابی از امتحانات شاگردان به آمر دیپارتمنت مربوطه؛

کنترول از حاضری شاگردان و ثبت آن در ژورنال ‌ها؛

همکاری همه جانبه با اداره در  تطبیق پلانهای تعلیمی و مفردات درسی در ایام رسمی و رخصتی های زمستانی؛

اشتراک فعال در کمیته های تعلیمی جهت ارایه معلومات بخش مربوطه؛

ارایه دروس عملی ونظری طبق پلان تعلیمی و بکار بردن وسایل مسلکی آموزشی مطابق امکانات موجود در جریان تدریس؛

استفاده درست از اجناس و اموال مربوط به مؤسسه تعلیمی؛

کنترول و بررسی فعالیت های مستقلانه شاگردان و راه اندازی مسابقات درسی در بخش های عملی؛

رشد و انکشاف ذهنی، و فرهنگی شاگردان و تشویق آنان جهت همکاری در نظم و دسپلین  مؤسسه تعلیمی؛

ارائیه مشوره ‌های سودمند جهت حل مشکلات اداره؛

ارایه گزارش کاری ماهوار ربعوار سالانه و عندالضرورت به مقامات ذیصلاح اداره؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Submission Guideline

علاقمندان واجد شرایط میتوانند خلص سوانح شانرا به ایمیل آدرس ‌‌ذیل بفرستند و همچنان به منظور شناسایی بهتر عنوان وظیفه و ولایت مربوطه تانرا در عنوانی ایمیل بنویسید.

Email: [email protected]

Email: [email protected]
در