استاد قابلگی ونرسنگ

Vacancy Number:#01
Title: استاد قابلگی ونرسنگ
Category:Healthcare/Medical
Duration:دایمی
Exp.: 2020-11-26-(2 Days From now)
Jobs no:4
Salary:As per Mili Institute of Health Sciences salary sc
Gender:Male/Female

Location

Organization: Mili Institute of Health Sciences. | About Mili Institute of Health Sciences.
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:MD or Semi Higher Degree
Work Experience:2-4 سال Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری)رشته تحصیلی: حداقل درجه لسانس ویا 14 پاس  در رشته  های قابلگی عالی و نرسنگ عالی ، ازپوهنتون ها و موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری: تدریس مضامین مطابق به رشته تحصیلی در پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی داخل ویا خارج کشور.الف: حد اقل دو سال برای درجه لسانس(MD). ب : حد اقل ۴ سال برای 14 پاس (دارنده گان تجربه کاری کمتر متذکره واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند).ب: تسلط به زبان های ، پشتو، دری وانگلیسی (تکلم ،خواندن، نوشتن) .از کاندیدان محترم خواهشمندیم تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:زمان ارسال درخواست: درخواست  ها تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، بعد ازختم میعاد اعلان هیچ  درخواستی به شکل(فزیکی یا الکترونیکی) پذیرفته نمی شود.اسناد تحصیلی-اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛

-اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛

-اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.اسناد تجربه کاریداشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛

داشتن سند مالیه دهی( تی ای ان) مفید می باشد. پروسه جذب: بعد از شارت لست، سپری نمودن امتحان تحریری لازمي است و در صورت بدست اوردن نمرات مورد تایید نهاد، کاندید روز بعدی به دیمو خواسته میشود. قابل ذکر است که دیمو مشتمل بر نکات ذیل باشد:ارزیابی عمومی در مورد رشته تدریس که میکند به سطح کشور اعم از دولتی و خصوصی


Duties & Responsibilities

وظایف اختصاصی بستتدریس مضامین طبق تقسیم اوقات درسی انستیتوت.

ارزیابی کار محصلان.

تهیه وترتیب مواد درسی لکچرنوت ها ودیگرمواد ممد درسی مطابق لایحه .

اشتراک فعال درکمیته ها وسهم گیری در امور اکادمیک .وظایف مدیریتی و اجرائیوی بستتأمین نظم و انظباط درصنوف،

حل مشکلات محصلین عند الموقع.

طرح پیشنهاد ها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقی دیپارتمنت مربوطه.

مراقبت از وضعیت نصاب تحصیلی، مفردات مضامین و محتوای کتب درسی و اتخاذ تدابیر جهت معیاری ساختن آنها.

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه دیپارتمنت  در مطابقت با پلان و اهداف استراتیژیک انستیتوت.

ارائه مشوره های سود مند و مسلکی جهت غنا مندی برنامه های علمی انستیتوت.

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های تدریس.

اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.وظایف هماهنگی بست:جلب حمایت رهبری انستیتوت جهت سهم گیری در عرصه های اجتماعی و فرهنگی و نظارت بر تطبیق پلان های عملیاتی و تطبیقی  و در سطح موسسه.


Submission Guideline

واجدین شرایط میتوانند اسناد تحصیلی وخلص سوانح خود را به ایمل ادرس  منابع بشری [email protected] 

 ارسال نموده و یا هم به  شکل فزیکی به ریاست انستیتوت علوم صحی خصوصی ملی و منابع بشری قبل از ختم اعلان تسلیم نمایند.

Email: [email protected]
در