استاد پوهنځی اقتصاد ( آمر دیپارتمنت اداره و تجارت )

Vacancy Number:1
Title: استاد پوهنځی اقتصاد ( آمر دیپارتمنت اداره و تجارت )
Category:education
Duration:یک سال ( قابل تمدید می‌باشد)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه
Exp.: 2019-09-06-(2 Months From now)
Jobs no:4
Salary:مطابق به پالیسی پوهنتون
Gender:Male/Female

Location

Organization: پوهنتون تابش | About پوهنتون تابش
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حد اقل ماستر
Work Experience:حداقل سه سال تجربه استادی Years
Qualification:

داشتن خصوصیات و مهارت های لازم تدریسی

تسلط یه یکی از لسان های رسمی کشور (دری/پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی

آشنایی با برنامه های کمپیوتر

داشتن مهارت های نظارت و ارزیابی

توانایی مدیریت

داشتن مهارت های سازمانی

داشتن مهارت های ارتباطی

آشنایی کامل با روش تحقیق


Duties & Responsibilities

اشتراک در تدریس

رهنمایی تطبیقاتی، تمرینات اجرای کار های عملی

رهنمایی محصلان در تهیه مونوگراف، سیمینار و کنفرانس علمی

اشتراک فعال در کمیته ها و سهم‌گیری در امور اکادمیک و اداری

تهیه و ترتیب مواد درسی ( کتاب‌درسی، ممد درسی، لکچرنوت، جزوه درسی و سایر مواد)

اشتراک فعال در بهبود و ارتقای کیفیت تحصیل در پوهنتون

داشتن سلوک عالی و تامین روابط حسنه بر مبنای ارزش های پذیرفته شده در محیط اکادمیک

رعایت و تطبیق احکام قانون تحصیلات عالی، مقررات و سایر اسناد تقنینی در ساحه وظایف محوله

اشتراک فعال در جلسات دیپارتمنت

نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت درس های نظری، علمی و ساحوی مربوط به دیپارتمنت

ارزیابی فعالیت های اکادمیک اعضای دیپارتمنت در هر سمستر و ارائه آن به شورای علمی دیپارتمنت

سایر وظایفی که طبق احکام قانون ولایحه وظایف مربوط به آمر دیپارتمنت تعلق می‌گیرد. 


Submission Guideline

علاقمندان واجد شرایط، خلص سوانح و کاپی اسناد تحصیلی خویش را به آمریت استادان تسلیم نموده یا به ایمیل آدرس ذیل بفرستند

 

تذکر: اسناد تحصیلی داوطلبان باید توسط ریاست محترم انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد.

 

[email protected]

Email: [email protected]
در