امرایجاد و تنظیم شرکت ها و اتحادیه های مسافر بری

Vacancy Number:MOT/028
Title: امرایجاد و تنظیم شرکت ها و اتحادیه های مسافر بری
Category:Transportation
Duration:دایمی
Exp.: 2018-05-27-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:مطابق سیستم رتب
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Transport | About Ministry of Transport
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education: دارای سند تحصیلی حد اقل لسیانس
Work Experience:حد اقل دوسال تجربه مرتبط به وظیفه داشته باشد Years
Qualification:

مقتضیات حد اقل برای این بست درماده (7) و(8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است .1 – حداقل درجه تحصیل :دارای سند تحصیلی حد اقل لسیانس.

2ـ تجارب لازم (حد اقل دوسال تجربه مرتبط به وظیفه داشته باشد):

.3ـ مهارت های دیگر(کورسهای کوتا مدت ، آموزش های داخل خدمت ...... وغیره )

قابلیت ارائه مشوره درطرح وخط ومشی (پالیسی ) اداره مربوطه رادارا باشد.

توانائی وکنترول اداره مربوطه را داشته باشد.

برنامه های مدیریت کمپیوتر( ورد واکسل)


Duties & Responsibilities

1ـ  ایجاد تشکیل و الغای شرکت ها و اتحادیه های باربری و مسافر بری طبق مقررات و قوانین موجوده.2-انسجام و استقامت دهی فعالیت  شرکت ها و اتحادیه متذکره در مرز و ولایاتمطایق به هدایت قانون ترانسپورت .3-مراقبات از تکمیل اسناد  عراده جات تضمینی فعال شرکت ها و عراده جات تضمینی فعال اتحادیه ها طبق مقررات به تفکیک نوعیت ( باربری – بسرانی – تکسی رانی و ریکشاه ) از طریق شعبات تحت اثر .4-مراقبت و وارسی از تعین و تکمیل بودن هیت مدیره ،ریس ، معاون و شرکای شرکت ها و اتحادیه ها مطابق  بهطرزالعمل ایجاد اتحادیه ها  واساسنامه .)5-مراقبت ووراسی  و پیگری از بر گزاری اجلاس اتحادیه  ها در اخیر  هر سال مطابق طرز العمل  به شمول نماینده  باصلاحیت ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی .6-مراقبت و کنترول دایمی  از  دفاتر اتحادیه ها و شرکت ها7-توضیح طرزالعمل ایجاد اتحادیه ها، شرکت ، به متقاضیان به منظور اگاهی شان از اصول و مقررات ترانسپورتی .8-تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه . 9- رسیده گی به اجلاس اتحادیه هاوبیلانس شرکت هامطابق مقررات دراخیرهرسال .     10 -کنترول از تغیروتبدیل وسایط تضمینی به دفاترمربوط اتحادیه هاوشرکت ها.اتخاذ تصامیم در امر تحقق  اهداف و پروگرام های اداره مربوطه .        11 هدایت رهبری کارکنان مربوطه در جهت تحقق بهتر وظایف و اهداف اداره مربوطه .  


Submission Guideline

Email: [email protected]
در