بتعداد چهار بست مرکزی و ولایتی ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها

Vacancy Number:1 - 4
Title: بتعداد چهار بست مرکزی و ولایتی ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها
Category:government
Duration:دایمی
Exp.: 2018-09-30-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:مطابق نورم رتب و معاش
Gender:Male/Female

Location

Organization: IGDK | About IGDK
City: Hilmand, Kabul
Country: AF

Qualification

Education:مطابق ماده 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی
Work Experience:مطابق ماده 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی Years
Qualification:

شرایط استخدامالف. آمر انسجام امور کوچی های ولایت هلمند حد اقل فوق بکلوریا دو سال تجربه مرتبط بوظیفه. ب. مدیر عمومی تعقیب و پیگیری مصوبات حد اقل فوق بکلوریا یک سال تجربه مرتبط بوظیفه.ج. مدیر عمومی خدمات امور کوچی های ولایت کابل حد اقل بکلوریا یک سال تجربه مرتبط بوظیفه د. دریور به تحصیل و تجربه ضرورت نمی باشد تذکره تابیعت و لایسنس رانندگی ضروری میباشد. 


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه مدیر عمومی تعقیب و پیگیری مصوبات: هدف وظیفه : تعقیب ، پیگیری ، تطبیق مصوبات و انتقال سریع و محفوظ اجندا و مصوبات کابینه به شخص امر اعطا و اجراات در زمینه طبق هدایت.مسولیت های وظایفوی :نهایی ساختن اسناد قابل ارائیه طبق فارمت مندرج مصوبه 96.01.23 کابینه به امضای شخص اول وزرات /اداره حداقل یک هفته قبل غرض شمولیت در اجندا به ریاست انسجام امور کابینه .

ایجاد کمیته معین از داخل تشکیل ادارهو مدیریت ان به منظور تنظیم امور مربوطه به کابینه .

همکاری با ریاست انسجام امور کابینه در رابطه به ترتیب پلان کاری کابینه .

ترتیب اجندای کوتاه و جامع و ارائیه مشوره های لازم قانونی به شخص وزیر غرض بحث راجع به آن در کابینه .

انتقال سریع و محفوظ اجندا و مصوبات کابینه به شخص وزیر و اجراات در زمینه طبق هدایت وی .

حصول اطمینان ار تکمیل اسناد قابل ارائیه به کابینه و طرح مصوبه ابتدایی کابینه در رابطه به پیشنهاد اداره مربوطه

ارائیه مشوره و هماهنگی با کارمندان رهبری وزارت /اداره در رابطه به ارائیه پیشنهاد غرض اتخاذ تصمیم به جلسات کابینه .

حصول اطمینان در مورد حفظ و نگهداشت مصون اسناد کابینه در قید فهرست و انکشاف دیتابیس آن .

مدیریت  از چگونگی تحقق پلان تدابیر در رابطه به تحقق مصوبات .

توحید و ارزیابی گزارشات واحد های اداری، مالی و تخنیکی از چگونگی تحقق وظایف مصوبات کابینه .

هماهنگ نمودن گزارش از چگونگی تحقق مصوبات به ریاست انسجام امور کابینه .

ارائیه بموقع گزارش از گونگی تحقق مصوبات به ریاست انسجام امور کابینه .

همکاری لازم اداری و تخنیکی با تیم های نظارتی ریاست انسجام امور کابینه در رابطه به تحقق وطایف سپرده شده در مصوبات کابینه ..هدف وظیفه مدیر عمومی خدمات امور کوچی های ولایت کابل: پیشبرد مؤثر برنامه های امور اجتماعی و اقتصادی برای کوچیها درولایت مربوطشرح وظایف:ترتیب پلان های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه  جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.

ارائیه نظریا ت مشورتی به آمر در رابطه به طرح برنامه های آمریت امور کوچیها ولایت کابل، بمنظور بهبود وضعیت اجتماعی واقتصادی کوچیها .

اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی ، جهت جلوگیری کوچیها ازمبتلا شدن به اعتیاد، مخدرات وسایرامراض ساری درهمآهنگی باواحد دومی ولایتی وزارت صحت عامه.

حصول اطمینان ازتدویر ورکشاپ ها، سیمینارهای آموزشی جهت ترویج وانکشاف تولیدات لبنی درولایت مربوطه برای کوچیها.

بلند بردن ارتقا ظرفیت کوچیها دربخشها ی مالداری وتولیدات لبنی بمنظور ارتقای سطح اقتصاد شخصی وخانواده گی کوچیها

تهیه راپور اساسی از وضعیت اجتماعی کوچیها درعرصه های صحت، تعلیم وتربیه و تحصیلات عالی بمنظور رفع چالشهای پیش بینی شده وارتقای سطح زندگی شان.

اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف آمر مربوطه، مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.  هدف وظیفه آمر انسجام امور کوچی های ولایت هلمند :  اداره ،تنظیم و کنترل امور مربوط به  ایجاد شوراها، هلمندم آوری تسهیلات بهداستی،آموزشی وترتیب و جلسات با ریش سفیدان جهت بهبود امور کوچیان ولایت  مربوطه.شرح وظایف :ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت به اساس پلان کاری اداره به منظور تحقق اهداف.

مدیریت  پرسونل تحت اثر به  منظور تحقق اهداف پلان  شده.

تطبیق پالیسی ها و ایجاد شوراهای محلی امور کوچی ها  درسطح ولسوالی هاو محلات ولایت مربوطه به منظوررعایت رسیدگی به امور کوچی ها .

طرح وترتیب بودجه مورد نیاز آمریت و نظارت ازتحقق شفاف آن به منظورتأمین مصارف عادی وانکشافی .

ارزیابی وضعیت امور کوچی ها دربخش های حقوق، اقتصاد، معارف، صحت وسایرعرصه ها بمنظور رسیدگی به چالشهای پیش آمده در هماهنگی با ادارات سکتوری .

نظارت ازتدویرسمینارها، ورکشاپها درعرصه های بهداشت، معارف، اقتصاد، حقوق وآموزش تساوی جنسیت اجتماعی برای کوچی ها در سطح ولسوالی های ولایت مربوطه بمنظور آگاهی وارتقای ظرفیت آنها.

کنترول ونظارت ازکیفیت اجراآت پرسونل تحت اثر به منظورارتقای سطح مؤثریت ومثمریت کاری.

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات مطابق، قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.هدف وظیفه دریور: انتقال به موقع رئیس و سا یر کارکنا ن مطابق لایحه به دفتر واز دفتر به منزل جهت پیشبرد امور اداره.  شرح وظایف :  انتقال به موقع  رئیس و سایرکارکنان مطابق لایحه وظایف به دفتر واز دفتر به منزل به منظور انجام وظایف سپرده شده.حصول اطمینان از فعال بودن سیستم برق، آب للیتر، سیستم برک، گیج روغنیات و هوای تایرها جهت فعالیت واسطه.

حفظ اسناد مربوط مانند جواز سیر، لایسنس و کتابچه گردش جهت استفاده درهنگام ضرورت.

ارایه گزارش نیازمندیهای واسطه مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن واسطه.

تحویل و اعاده پرزه جات داغمه واسطه که تجدید میگردد.

سنجش و محاسبه کتابچه سیر و گردش واسطه مربوطه جهت مجرایی روغنیات.

توقف و پارک نمودن واسطه بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین.

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب مسول بخش مربوطه برایش سپرده میشود .


Submission Guideline

ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها  به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (4) بست مرکزی و ولایتی را از تاریخ (25/6/1397) الی (8/7/1397) برای مدت ده روز کاری به اعلان رقابتی سپرده است

طریقه کاندید شدن:

تمام واجدین شرایط بخصوص طبقه اناث که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این اداره امور کوچی ها باشند، میتوانند فورم مخصوص درخواستی را از ویب سایت

http://www.jobs.af/main/download/1524023128.pdf

 بدست اورند هکذا میتوانند از دفتر مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها واقع سرک میدان هوایی حامد کرزی من.

فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری تجارب کاری و تحصیلی خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد..

اسناد ارسال کاندیدان محترم باید به فارمت پی دی اف باشد و از 5 ام بی اضافه نباشد.

متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح ابدت از واحد اولی اداره که تاریخ آن کمتر از ششماه نباشد.کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه کاپی قرارداد کاری فورم مالیه دهی و تائید شرکت و یا موسسه از مرجع مربوطه  بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تائید شده باشد.
هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

شماره تماس: 0202300646

Email: [email protected] CC to [email protected]
در