تیلفون کار

Vacancy Number:تیفلون کار
Title: تیلفون کار
Category:Other Organization
Duration:permanent
Exp.: 2019-01-24-(6 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Public Health | About Ministry of Public Health
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:1- تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه 2 : توانائی انجام وظایف مطابق فن یا
Work Experience:1- تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه Years
Qualification:

1-      تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه                  2 :  توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوط 


Duties & Responsibilities

1.      تأمین ارتباط مخابراتی میان وزارت صحت عامه و سایر ادارات دولتی.2.      کسب مهارت های لازم جهت استفاده معقول و سالم دستگاه.3.      بکار انداختن دستگاه طبق برنامه کاری وزارت / اداره4.      مراقبت متداوم از جریان سالم تماس های رسمی ادارات با وزارت صحت عامه5.      ارایه گزارش تخنیکی جهت رفع مشکلات عایده در سیستم و شبکات تلیفونی وزارت/ اداره


Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  ضم فورم خانه پوری شده به  این ایمل آدرس [email protected] ارسال نماید .

همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های منابع بشری بدست آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Email: [email protected]
در