جراح

Vacancy Number:405/2018
Title: جراح
Category:Healthcare/Medical
Duration:4-Months (Extendable)
Exp.:2018-10-15-(9 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:(NSP) بر اساس پالیسی ملی معاشات
Gender:Male/Female

Location

Organization:Care of Afghan Families (CAF) |About Care of Afghan Families (CAF)
City:Logar
Country:AF

Qualification

Education:داشتن تخصص جراحی
Work Experience:داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال Years
Qualification:

شرايط لازمه:MD (داشتن د يپلوم طبابت)

داشتن تخصص در جراحی عمومی

داشتن سجاياي اخلاقي (صبرو حوصله ، دلسوزي، محتاط بودن...)


Duties & Responsibilities

مسوليت هاي عمده:معاينه و تداوی تمام مريضانيکه ايجاب تداوی جراحی را مينمايند.

اجرای تمام عملیات های عاجل و روزمره به شمول عملیات های سیزارین مطابق ستندرد های قبول شدهBPHS .

اجرای کمک های اوليه، تثبيت مريض و رجعت دادن آن به شفاخانه ولايتی در صورتيکه تداوی آن در CHC+ ممکن نباشد.

مراعات نمودن تمام شرايط و معيارات جلوگيری از انتان (  (Infection Prevention.

اجرای منظم نوکريوالی مطابق تقسيم اوقات.

اجرای تمام عمليات های عاجل که در اوقات غير رسمی به شفاخانه مراجعه ميکنند.

اجرای تعليمات صحي نظر به ضرورت به مريضان و مريضداران.

استفاده از سيستم HMIS در امور يوميه.

همکاری با ساير بخش های مسلکی در شفاخانه عند الضرورت.

راپور دهی منظم از فعاليت های بخش مربوطه به آمر مرکز صحی.

اشتراک در پاسخدهی به واقعات عاجل صحی در ساحه مربوطه.

ارتقا دادن دانش مسلکی تيم عمليات خانه ( نرس ها و انستيزی لوگ).

اجرای ساير مسوليت های رسمی که از طرف آمر شفاخانه وقتآ فوقتآ برايش سپرده ميشود.

درعملیات ها نورمهای بی پی اچ اس وزارت محترم صحت عامه را جدآ درنظرگرفتتن.

درنظرگرفتن تطبیق تضمین کیفیت درکارهای روزمره جدآ مراعات گردد.ساير وظايف:بهبود بخشيد ن عرضه خد ما ت صحي جراحی در شفاخانه.

ارايه نمودن پيشنهادات غرض بهبود شرايط عرضه خدمات صحي به آمر شفاخانه.

بهبود بخشيد ن سطح دا نش و مهارت علمي و مسلكي و اشتراک در تمام برنامه های آموزشی که به منظور ارتقای دانش تنظيم ميگردد.


Submission Guideline

تسلیم دهی اسناد!

علاقه مندان شامل شرایط فوق میتواننددرخواستی های شانراازطریق انترنت ویا کاپی اسناد خویش را به آدرس های ذیل بفرستند. ویا جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل تماس گیرند.


نوت: براساس نیازمندی پست هر زمانیکه بتوانیم شخص مطلوب را مطابق اعلان دریابیم پروسه استخدام آن قبل از ختم اعلان صورت میگیرد

تنها کاندیدانیکه واجد شرایط فوق باشند برای مصاحبه خواسته میشوند.

آدرس دفتر مرکزی:
ناحیه دهم، سرک7  قلعه فتح الله خان ،خانه نمبر2194 ، کابل، افغانستان
پوسته خانه مرکزی صندق پوستی  #5515

آدرس دفتر لوگر:

پل علم مرکز ولایت لوگر عقب لیسه نسوان بی بی آمنه، سرک اول خانه 14

ادرس الکترونیکی:   [email protected]

Email:[email protected]
در