جنراتور کار (جنراتور های بزرگ )

Vacancy Number:017
Title: جنراتور کار (جنراتور های بزرگ )
Category:Facilities
Duration:One year with possibility of Extension
Exp.: 2019-06-30-(3 Weeks Ago)
Jobs no:1
Salary:As Per KMC Salary Scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: Khair Khwa Medical Complex (KMC) | About Khair Khwa Medical Complex (KMC)
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:Diploma in Technical will be the priority
Work Experience:3-5 Years
Qualification:

شرایط استخدام:1 . به دارنده گان سند فراغت از مراکز فنی و حرفه ای ارجحیت داده میشود.2 . داشتن توانایی کار مطابق فن یا حرفه.ساعات کاری:بطور 24 ساعته در وظیفه حاضر بوده فقط در یک هفته 24 ساعت رخصت میباشد.TECHNICIAN RESPONSIBILITIESOperate and maintain office generators.

Manage the delivery of fuel and fuel usage and keep daily records in the fuel log

Perform simple troubleshoot and repair of generator and vehicle failures

Perform other facilities maintenance work that office may require


Duties & Responsibilities جنراتور کار:8 حمل 1397خیرخواه میدیکل کامپلکس به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اینک به تعداد (1) یک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد به اعلان میگذارد.هدف وظیفه:کنترول و مراقبت جنراتورها / وسایل اتاق جنراتور جهت رساندن برق مورد ضرورت. مسولیت های وظیفوی:1 . چک نمودن آب لیلیتر / مبلایل / تیل مورد نیاز و بطری های جنراتور ها از طرف صبح و پاککاری ماشین های جنراتور بصورت دوامدار.2 . چالان نمودن ماشین های جنراتور از طرف صبح به منظور آماده ساختن آن در مواقع که برق شهری قطع میگردد.3 . اکمال تیل مورد ضرورت ماشین های جنراتور برق.4 . چک نمودن و تغیر دادن چینج آور ها از لین شهری به لین جنراتور و برعکس از لین جنراتور به لین برقی شهری در داخل فیوز بکس عمومی.5 . ثبت و سنجش آغاز و ختم ساعات فعالیت ماشین های جنراتور در موقع نبود برق شهری در کتاب ثبت مربوطه.6 . چک و سرویس  نمودن  فلتر های جنراتور / دیزل پمپ های جنراتور/ تبدیلی مبلایل جنراتورها در وقت معین.7 . مراقبت بطور 24 ساعته از تمام سیستم های رفت و آمد برق جنراتور ها و فعال بودن جنراتور ها.8 . ارایه گزارش هفته وار / ماهوار / ربع وار و سالانه و عندالضرورت به مقامات  ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردها.9 . اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین / مقرره ها و اهداف اداره مربوط سپرده میشود.


Submission Guideline

Ziaulhaq Mujadidi 

Admin/HR Manager

Khair Khwa Medical Complex (KMC) Mob: 0789614897

Add: District 11 Qala-e- Najarha Kabul Afghanistan

Email: [email protected]
در