خانه سامان

Vacancy Number:MOT/030
Title: خانه سامان
Category:Other
Duration:دایمی
Exp.:2018-05-27-(8 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:مطابق سیستم رتب
Gender:Male/Female

Location

Organization:Ministry of Transport |About Ministry of Transport
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:مقتضیات حداقل برای این بست درماده ( 7 ) و( 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است
Work Experience:مقتضیات حداقل برای این بست درماده ( 7 ) و( 8 ) قان Years
Qualification:

مقتضیات حداقل برای این بست درماده ( 7 ) و( 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است .


Duties & Responsibilities

حفظ ونگهداری اموال واجناس شعبه مربوطه غرض جلوگیری ازمفقودی آن .

رعایت حفظ الصحه ومراقبت ازتجهیزات دفتری مقام  .

سهمگیری درپذیرای مهمانان ومراجعین دفترمقامانجام وظایف خدماتی طبق هدایت ریس مربوط  


Submission Guideline

Email:[email protected]
در