رئیس دفتر ساحوی

Vacancy Number:86
Title: رئیس دفتر ساحوی
Category:Program
Duration:سالانه
Exp.: 2020-02-16-(3 Weeks From now)
Jobs no:1
Salary:مطابق نورم کمیسیون
Gender:Male/Female

Location

Organization: AIHRC | About AIHRC
City: Nangarhar
Country: AF

Qualification

Education:داشتن سند ماستری از رشته حقوق، حقوق بشر و یا سایر رشته های مرتبط
Work Experience:داشتن تجربه کاری مدیریتی مرتبط حداقل برای مدت 5 سا Years
Qualification:

داشتن شرایط لازم باری موقف: 
 • داشتن سند ماستری از رشته حقوق، حقوق بشر و یا سایر رشته های مرتبط

 • داشتن تجربه کاری مدیریتی مرتبط حداقل برای مدت 5 سال،  در ارگانهای ملی و یا بین المللی در عرصه حقوق و حقوق بشر، ترجیحا با حدود دو سال تجربه کاری در ننگرهار

 • تعهد به موازین حقوق بشر و آرمان ها و ماموریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 • داشتن مهارت های لازم در عرصه مدیریت، رهبری و ارتباطات

 • تسلط به زبانهای ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبانهای بین المللی ترجیحاً زبان انگلیسی

 • داشتن روحیه کار جمعی و کار در شرایط دشوار

 • آشنایی با اساسات مدیریت منابع مالی و اداری و منابع بشری

 • آشنایی با مهارت های رفع منازعه و اصلاح روابط کاری کارمندان

 • داشتن مهارت در نوشتن گزارش ها و تحلیل وضعیت حقوق بشری در ساحه


Duties & Responsibilities

شرح وظیفه:وظایف و مسوولیت های کلیدیرئیس دفتر ساحوی/ ولایتی مسئولیت اصلی اجرای موثر برنامه های دفتر مربوطه را به عهده داشته و به دفتر مرکزی از جمله رئیس کمیسیون، کمیشنران و رئیس دارالانشای کمیسیون پاسخگو می باشد. رئیس دفتر دارای وظایف و مسوولیت های کلیدی ذیل می باشد: 
 • مدیریت و رهبری تمامی بخش های برنامه ای، مالی و اداری دفتر

 • حصول اطمینان از اینکه تمامی برنامه ها و فعالیت های پیش بینی شده در برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون به طور موثر اجرا می شود.

 • ایجاد هماهنگی و همکاری میان بخش های مختلف برنامه های، مالی و اداری دفتر برای انجام بهتر امور

 • نظارت و کنترول تمامی بخش های مالی، اداری و برنامه ای دفتر به منظور تامین پاسخگویی و شفافیت در اجراات آنها

 • کنترول دقیق اسناد مالی به منظور تامین شفافیت و حسابدهی در مصرف بودجه

 • ایجاد فضای سالم کاری از طریق دادن انگیزه و تقویت روحیه کاری به کارمندان و در نظر گرفتن مجازات و مکافات

 • رهنمایی کارمندان و بخش ها و ایجاد روش های مناسب کار با در نظرداشت اهداف استراتژیک و لوایح و طرزالعمل های کاری

 • تقسیم وظایف به طور واضح و روشن میان کارمندان و بخش ها و جلوگیری از تداخل وظیفوی میان آنها

 • بازنگری و تصویب گزارش های بخش های برنامه ای، گزارش های مالی و اداری و ارسال آنها به دفتر مرکزی

 • حصول اطمینان از اینکه منابع، امکانات و تجهیزات دفتر به طور موثر، مناسب و شفاف جهت حصول اهداف کمیسیون استفاده شده و به مصرف می رسد

 •  ارزیابی سالانه کارمندان به طور عادلانه و شفاف و شناسایی قوت ها و ضعف های آنها

 • پیگیری موضوعات مهم حقوق بشری در ساحه و یا موضوعاتی از جانب دفتر مرکزی ارجاع می شود

 • نمایندگی شایسته و بجا از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سیمنارها، کنفرانس ها و سایر گردهمایی های که در ساحه و یا در سطح ملی و یا بین المللی برگزار می شود

 • تامین روابط حسنه و هماهنگی های لازم با ارگانهای دولتی و غیر دولتی و اقشار مختلف جامعه به منظور جلب همکاری های آنها جهت افزایش موثریت فعالیت های کمیسیون


Submission Guideline

راهنمای ارسال درخواستی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌تن  کارمند که به شرایط ذکرشده، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی کندهار به حیث رئیس استخدام می‌نماید. علاقه‌مندان این موقف کاری میتواند فورم درخواستی وظیفه را دانلود نموده

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های اقلیت و افراد دارای معلولیت ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

بااحترام

ریاست منابع بشری

 

Email: [email protected]
در