روانی او اجتماعی مشاورین

Vacancy Number:KVID20180522-53683
Title: روانی او اجتماعی مشاورین
Category:Health Care
Duration:شپږمیاشتی قابل د تمدید دی
Exp.:2018-05-22-(5 Months Ago)
Jobs no:2
Salary:د ای ایچ ډی ایس د پالسی مطابق
Gender:Male/Female

Location

Organization:Afghan Health and Development Services(AHDS) |About Afghan Health and Development Services(AHDS)
City:Kunar
Country:AF

Qualification

Education:دبدنی روزنی ،روان شناسی،جامعه شناسی، دالرلمعلمین او یا کم ترکمه د دولسم ټولګی فارغ اوسی (دروان شناسی
Work Experience: Years
Qualification:

د درخواست کوونکو وړتیا او شرایط

دواړه جنسه (نارینه او ښځینه ) خپل غوښتن لیکونه د وظیفی لپاره ورکولای شی
درخواست کوونکی باید د کونړولایت  اصلی او فعلی اوسیدونکی وی
دوامداره تعهد او دلوړی انګیزی درلودونکی وی
دبدنی روزنی ،روان شناسی،جامعه شناسی، دالرالمعلمین او یا کم ترکمه د دولسم ټولګی فارغ اوسی (دروان شناسی پوهنځی فارغینوته لمړیتوب ورکول کیږی )
په دوا ړو ملی ژبو (پښتو او دری ) باندی کامل تسلط ولری
د افهام او تفهیم ښه وړتیا ولری
نرس ، قابله او نور صحی مسلکی کارکوونکی نشی کولای چی پدی پروسه کی برخه واخلی.

Duties & Responsibilities

وظیفوی مکلفیتونه او مسولیتونه

دروغتون بستر او سراپا ناروغانواو نورو مراجعینوته روانی او اجتماعی مشهوره ورکول په انفرادی او ګروپي ډول  

دروغتون ناروغانو اومراجغینوته د روانی ناروغیو په اړوند عامه پوهاوی او صحی تعلیمات ورکول

د خلاص او تړلی ګروپونو له لیاری د روانی ناروغانو ډلییزی درملنی ترسره کول

په یوکاری  ټیم کی د روغتون د ډاکترانو،نرسانو او نوروصحی کارکوونکو سره کارکول

د ټولو مراجعینو ثبت کول او په منظم ډول راپور ورکول

په ولایتی روغتون  کی  د خلاصو ګروپو نو له لیاری عامه پوهاوی ترسره کول

د ولایتی روغتون اړوند ټولنه کی د روانی ناروغانو د پیداکولو لپاره  دعامه پوهاوی ترسره کول

میاشتنی راپورترتیبول او مربوطه مرجع ته تسلیمول

د قابلواو CHS دکړنو نه تخنیکی نظارت کول 


Submission Guideline

Qualified Afghan applicants are encouraged to submit their resumes with a detailed application letter including a contact number or address. Please submit your applications by E mail to: [email protected]

Note: graduation certificate and experience certificate are compulsory with C.V

Email:[email protected]
در