ریاست تفتیش داخلی

Vacancy Number:
Title: ریاست تفتیش داخلی
Category:government
Duration:
Exp.: 2019-10-20-(1 Week From now)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: ملی احصائیه و معلومات | About ملی احصائیه و معلومات
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:
Work Experience: Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : اقتصاد، حقوق، مدیریت مالی، اداره­تجارت، اداره عامه، حسابداری، CA، ACCA و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی تفتیش و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و  یک سال برای دکتور.

 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه: بررسی وتفتیش امورمالی وحسابی  جهت تامین شفافیت مصارف امور مالی و اداری وحفظ دارائی های وزارت/اداره.صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعواروسالانه ریاست جهت حصول اهداف تعین شده وزارت/اداره؛

 2. رعایت وحصول اطمینان ازتطبیق قوانین،فرامین، مقرره ها و لوایح بروفق ماده (12) قانون کنترول تفتیش و ماده (3) مقرره تفتیش  داخلی؛

 3. ارزیابی و بازرسی پالیسی ها، طرزالعمل ها و سیستم های نافذه تفتیش در وزارت  بمنظور حفظ دارایی و نگهداشت موثریت ومثمریت دراداره؛

 4. سازماندهی ونظارت از پروسه بررسی های مالی، حسابی و اداری در واحد های مرکزی و ولایتی غرض هماهنگی  مفتشین؛

 5. تدقیق وارزیابی راپور اجراات گروپ های مفتشین دراسرع وقت وارائه پیشنهادات مشخص غرض مکافات ،مجازات وارتقآ ظرفیت های کاری؛

 6. تامین ارتباط و هماهنگی در فعالیت ها و اجراات تفتیش داخلی با اداره کنترول و تفتیش مرکزی جهت انسجام بهتر امور؛

 7. رسیده گی به مشکلات، موانع کاری گروپهای مفتشین ،اتخاذ تدابیر به همکاری وهدایت مقامات ذیصلاح جهت در یافت راه حل های مناسب به مشکلات و موانع کاری؛

 8. بررسی قضایای خاص که از طرف مقامات عالی هدایت داده میشود و اطلاع عاجل بمقامات عالی در صورت کشف تخلفات و اجراات غیر قانونی در بخش های مربوطه اداره.

 9. اجرای تفتیش دورانی درامورات اجرائی،اداری ومالی غرض افزایش کارآیی و کیفیت ودراجراات؛

 10. انعکاس تخلفات و تشخیص اجراات غیر قانونی واصله توسط مفتیشین مؤظف به مقام وزارت غرض اصلاح ،بهبود واجراات؛

 11. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست؛

 12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.

 13.   رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

 14.  رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

 15. تأمین شفافیت وحسابدهی ازاجراآت کاری اداره  جهت دستیابی به اهداف لازمه.

 16. رهبری ومدیریت کارمندان تحت الاثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.

 17. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت الاثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

 18. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت الاثر؛

 19. ارایه گزارش ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط؛

 20. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره، سپرده میشود؛


Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Email: www.iarcsc.com
در