ریاست دفتر

Vacancy Number:
Title: ریاست دفتر
Category:government
Duration:
Exp.: 2019-12-15-(1 Week From now)
Jobs no:1
Salary:As per company salary scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش | About ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:
Work Experience: Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحه وظایف بادر نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کاکنان خدمات ملکـی با حـد اقل شـرایط و معیار هـای ذیل ترتیب گـردیده است.1.حد اقل سند تحصیلی لیسانس در کی از رشته های،اداره عامه،اداره تجارت،اقتصاد،روانشناسی،پـالیسـی عـامــه،اداره و مـدیریت، حقوق،علوم سیاسی،تاریخ،مردم شناسی،باستان شناسی،فلسفه،مدیریت آموزشی،ادبیات،ژورنالیـزم،جـامعه شنـاسی،حـکومـتداری و یا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشودږ2.تجربـه کـاری مـرتبط (مـدیریتی مشـابـه یا تخصصـی امـور اداری و دفتـر داری یا هماهنگی یا ارتباطات و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس،دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.3.تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.4.مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Duties & Responsibilities

هـدف وظـیقه: رهبری،مدیریت و انسجام امور مربوط به ریاست دفتر،حصول اطمینان از ابلاغ فرامین،احکام مصوبات و همچنان تنظیم جلسات، تامین ارتباط،تکثیر و پیگیری از تطبیق احکام،فرامین و مصوبات رهبری دولت و اوامر مقام وزارت/اداره. .....................................................................................................................................................................صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:1.طرح و ترتیب ولان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی،جهت بدست آوردن اهـداف اسـتراتیژیک اداره.2.سازماندهی،رهنمایی و پیشبرد امور مربوط به شعبات ریاست مطابق به مقرره تنظیم فعالیت ها و اجراات اداره.3.ابلاغ فرامین و احکام مقام ریاست جمهوری،مصوبات مجالـس کابینه و شـورای وزیـران و هـدایات مقام اداره،جهت آگــاهـی و اجراات مطلوب توسط اداره ذیربط.4.حصول اطمینان از اجراات ریاست ها پیرامون تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران، فرامین و احـکام مقام ریاست جمهوری و هدایات مقام اداره و ارائه گزارش آن به مقام اداره و مراجع ذیصلاح.5.تنظیم و اشتراک در جلسات و مصاحبه های هیات رهبری و تهیه رونویس مذاکرات،ابلاغ فیصله های جلسات مذکور به ادارات ذیربط و حصول اطمینان از چگونگی تطبیق آن.6.تنظیم ملاقات های مقام اداره با مهمانان داخلی وخارجی وجلسات هیات رهبری اداره.7.مدیریت و نظارت از امور مراسلات رسمی اداره جهت پیشبرد بموقع و شفافیت کاری.8.ارائه اسناد،مکاتیب و پیشنهادات بمقام اداره و اخذ هدایت پیرامون اجراات در مورد آن.9.هماهنگی و تامین ارتباط اداره به کابینه،دفتر مقام ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی،غیردولتی بمنظور انسجام و پیشبرد بهتر امور.10.کنترول و ارزیابی اخبار و راسنه های ادارات تحت رهبری در مرکز و ولایات.11.تامین ارتباط وظیفوی معینیت ها،ریاست ها،ریاست های مرکزی و ولایات با مقام اداره.12.تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلانکاری ریاست مربوطه.13.تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح  انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فسـاد اداری در سـاحه کـاری مربوطه.14.رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی،جامعه مدنی،رسانه ها وشهروندان کشور، با درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.15.رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری،قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سـلوک در سـاحـه کاری مربوطه.16.ارائه گزارش ربعوار،سالانه و عندالضرورت به مقام اداره از فعالیت هاو دستاورد های مربوطه.17.ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.18.آموزش و رهنمایی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها.19.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات،مطابق قوانین،مقررات و اداره سپرده میشود.


Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Email: www.iarcsc.com
در