ریاست معارف ولایات بامیان، فاریاب، جوزجان

Vacancy Number:
Title: ریاست معارف ولایات بامیان، فاریاب، جوزجان
Category:government
Duration:
Exp.: 2019-12-16-(1 Week From now)
Jobs no:3
Salary:As per company salary scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: وزارت معارف | About وزارت معارف
City: Bamyan, Faryab, Jawzjan
Country: AF

Qualification

Education:
Work Experience: Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : (رشته های تحصیلیی، ادبیات، ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، تعلیم و تربیه، روانشناسی و علوم تربیتی، اداره عامه، علوم اجتماعی(تاریخ عمومی و جامعه شناسی)، مدیریت ارتباطات)  و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی (اموراداری، تعلیمی و تدریسی) و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و  یک سال برای دکتور(برای بست اول) چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر، و دو سال برای دکتور.

 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از امور مربوطه به تعلیمات عمومی ، تربیه معلم ، تعلیمات اسلامی ، سواد حیاتی ، تعلیمات تخنیکی مسلکی و مکاتب دولتی و خصوصیبه منظور تطبیق نصاب تعلیمی متوازن و بلند بردن سطح کیفیت معارف  درسطح ولایت.…………………………………………………………………………………………………………………………………صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار وسالانه ریاست در مطابقت با پلان واهداف استراتیژیک وزارت.

 2. مدیریت و نظارت از تطبیق پلان های سالانه ولایتی و ولسوالی ها با در نظرداشت پلان استراتیژیک وزارت.

 3. مدیریت از هماهنگی میان پلان ها و برنامه های ملی و ولایتی و ارائه گزارش های دوامدار به مسؤلین مربوطه.

 4. نظارت و حصول اطمینان از تطبیق قوانین،مقرره های مربوطه،لوایح و طرزالعمل های نافذه به منظور بهتر شدن امورتعلیمی در سطح ولایت .

 5. نظارت از تدویر برنامه های آموزش به منظور ارتقای ظرفیت (معلمین و کارمندان) در سطح ولایت.

 6. مدیریت ، نظارت و کنترول از فعالیت های  نهاد های تعلیمی و تربیتی دولتی و خصوصی مطابق به پالیسی های وزارت به منظور تحقق نصاب تعلیمی طرح شده در ولایت مربوطه.

 7. مدیریت و نظارت از امور  مربوط به منابع بشری ( حقوق ، استخدام ، انفکاک ، تبدیلی ،  صحت و مصؤنیت ، مکافات ، و مجازات کارمندان و کارکنان خدماتی،) مطابق قوانین و مقررات نافذه.

 8. مدیریت از امور مالی، اداری،تدریسی و تدارکات به منظور تامین شفافیت در امور مربوطه.

 9. اشتراک در جلسات هفته وار اداری ولایت به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های معارف در سطح ولایت مربوطه.

 10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های تدارکاتی به اسا س پلان تدارکاتمعارف ولایت مربوطه .

 11. ترتیب و ارائه گزارشات ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت و ولایت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای سکتور مربوطه.

 12. مدیریت از راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .


Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Email: www.iarcsc.com
در