ریاست ورزشی ولایات( ننگرهار، بلخ، هرات و کندهار)

Vacancy Number:
Title: ریاست ورزشی ولایات( ننگرهار، بلخ، هرات و کندهار)
Category:government
Duration:
Exp.: 2019-01-27-(3 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت | About ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت
City: Balkh, Herat, Kandahar, Nangarhar
Country: AF

Qualification

Education:
Work Experience:3 Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری): این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 ،7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:داشتن سند تحصیلی حداقل  لیسانس در رشته تربیت بدنی، سپورت های اجتماعی ، سپورت های انفرادی ، مضامین تیوریکی و سپورت های طب ورزشی، اداره عامه، حقوق، کمپیوتر ساینس، اقتصاد و یا سایر رشته های مرتبط به درجات بالاتر ترجیح داده میشود

حد اقل تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی درامور ورزشی) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر ویک سال برای دکتور.

تسلط به یکی از زبانهای رسمی ( پشتو یا دری ) وآشنایی ( تحریر وتکلم ) با زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه.:نظارت، مدیریت، توسعه، رشد، انکشاف و طرح برنامه های متنوع ورزشی های ملی، المپیکی و عنعنوی در سطح ولایت جهت تحقق اهداف در مطابقت با قوانین و مقررات اداره . صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده.

ایجاد میکانیزم موثر جهت توسعه و انکشاف ورزش های ملی، بین المپیکی و عنعنوی بین قشرذکور و اناث.

تهیه پلانی  لوازم  و سامان آلات ورزشی و ارسال آن به مرکز جهت تهیه ضروریات مورد نیاز.

تامین ارتباط با مرکز غرض اخذ هدایات، حمایت های تخنیکی ، احکام، پالیسی ها و پلان های اجرائیوی.

ایجاد زمینه های مناسب جلب و جذب نهاد ها و تجار ملی به منظور تقویه بنیه مادی  سپورت.

ابلاغ فیصله های رهبری به تمام شعبات مربوط و اخذ گزارش از اجراات آنان جهت تامین شفافیت.

اخذ جنتری فعالیت های فدراسیون های ورزشی بخاطر جستجوه وجوه مالی و تهیه مواد مورد ضرورت در سطح ولایت.

تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

تدویر مسابقات ورزشی جهت ارتقای سطح مهارت های مسلکی و رقابت های سالم ورزشی بین ورزشکاران.

اتخاذ تصامیم لازم در جهت تحقق اهداف و برنامه های ورزشی در سطح ولایت مربوط.

توسعه ونوسازی محلات ورزشی جهت مساعدساختن شرایط ورزشی برای ورزشکاران وعلاقمندان ورزش.

تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر.

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه عندالضرورت به بخش مربوطه جهت تحقق اهداف .

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.


Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

 

Email: www.iarcsc.com
در