ریاست پلان و پالیسی

Vacancy Number:
Title: ریاست پلان و پالیسی
Category:government
Duration:
Exp.: 2019-10-20-(1 Week From now)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: اداره ملی احصائیه ومعلومات | About اداره ملی احصائیه ومعلومات
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:
Work Experience: Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحۀ وظایف با در نظر داشتمواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، حکومتداری، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مطالعات توسعوی، و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و  یک سال برای دکتور.

 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.

 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه: مدیریت و هماهنگی پروسه پلان گذاری استراتیژیک، پلان های انکشافی، طرح و انکشاف پالیسی های اداره. صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعیین شده.

 2. حصول اطمینان از اینکه تحلیل و ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و چالشها بمنظور طرح و ترتیب پلان استراتژیک و پالیسی­های اداره بصورت دقیق و معیاری صورت گرفته است.

 3. مدیریت و نظارت از طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلان استرتیژیک اداره.

 4. طرح و ترتیب چارچوب تطبیق پالیسی ادارات محلی در هماهنگی با وزارت ها و ادارات مستقل دولتی که در تطبیق پالیسی مذکور در سطح ملی و محلی سهیم اند.

 5. حصول اطمینان از طرح و ترتیب پلان انکشافی سالانه بر اساس معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات غرض نیل به اهداف تعین شده.

 6. تحلیل تجزیه و انسجام امور پلان ها و استراتیژی اداره جهت ایجاد همآهنگی با پلان انکشاف ملی افغانستان.

 7. معرفی پالیسی اداره به نهاد های تطبیق کننده و ارائه مشوره دهی لازم به ادارات ذیدخل در مرحله تطبیق و بصورت کلی هماهنگ ساختن موضوعات پالیسی با مقامات و ادارات دولتی.

 8. طرح پالیسی و طرزالعمل های مشخص بمنظور اتخاذ تصامیم معقول در راستای نیل به اهداف عمومی.

 9. ایجاد میکانیزم هماهنگی با ریاستهای اداره، جهت طرح و انکشاف پلانها و پالیسی­های انکشافی در مطابقت با پلان عمومی اداره.

 10. جلب همکاری ادارات مختلف دولتی، غیر دولتی و دونران غرض تحقق برنامه ها با در نظر داشت اولویت ها.

 11. تأمین روابط با وزارت ها و ادارات دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور.

 12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه.

 13.  تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

 14.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.

 15. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.

 16. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.

 17. آموزش و رهنمایی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها.

 18. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و عند الضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.

 19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Email: www.iarcsc.com
در