سرطبیب شفاخانه

Vacancy Number:سرطبیب شفاخانه
Title: سرطبیب شفاخانه
Category:Health Care
Duration:permanent
Exp.:2019-04-28-(3 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization:Ministry of Public Health |About Ministry of Public Health
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گ
Work Experience:این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون Years
Qualification:

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:1.     داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در  رشته طب همرا با سند تخصص در یکی از رشته های طبی  مربوطه  و به  درجات بلند  تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.2.     دو سال تجربه کاری مدیریتی در امور شفاخانه، امور صحت عامه و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های این لایحه وظایف. 3.     تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.مهارت  های کمپیوتری در برنامه های MS Word MS Excel and MS PowerPoint  


Duties & Responsibilities

1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.2.      تهیه پلان عرضه خدمات صحی در تفاهیم با دیپارتمنت های مربوطه.3.      حصول اطمینان از عرضه خدمات صحی با کیفیت برای مریضان.4.      تفتیش و نظارت از پرسونل مربوطه.5.     تعقيب اکمالات دوايي و مواد مصرفي طبي در شفاخانه و همکاري با بخش اداري جهت سهولت پروسه.6.      تهيه راپور ها و فيدبک لازم بطور منظم به رئيس شفاخانه.7.      ترتیب و تنظیم بسترها در وارد های شفاخانه نظر به نیازمندی های صحی.8.      توحید تقسيم اوقات نوکريوالي دوکتوران با مشوره با شف ديپارتمنت مربوطه9.      حصول اطمینان از نظافت حفظ الصحه و  وقایه از انتان در شفاخانه.10.   توحید راپور های بخش های مختلف شفاخانه و تفاهیم با آمرین مربوط.11.   تأمین مصئونیت مریض و مریضدار در شفاخانه.12.   ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان مربوطه و ایجاد زمینه های اموزشی برای بلند بردن ظرفیت کاری آن جهت عرضه خدمات صحی باکیفیت13.   راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی14.  ترتیب گزارشات ماهوار ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.15.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Submission Guideline

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس [email protected] ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

با احترام

دوکتر محمد داود (عظیمی)

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری

Email:[email protected]
در