شب باش

Vacancy Number:MoIC PDP 2020
Title: شب باش
Category:Other Organization
Duration:till 31 December
Exp.: 2020-04-07-(2 Weeks From now)
Jobs no:1
Salary:NTA Salary scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Industry and Commerce | About Ministry of Industry and Commerce
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:درجه تحصیل ( )
Work Experience:تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه) Years
Qualification:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.1. درجه تحصیل (                     )2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )داشتن توانائی فزیکی در جهت اجرای امور محولهنوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط می توانند برای احزار این بست درخواست نمایند؛ 


Duties & Responsibilities

عنوان وظیفه:شب باشبست:۸وزارت یا اداره:صنعت و تجارتموقعیت پست:بخش مربوطه:کابلریاست نمایشگاهتعداد پست:1  بستگزارشده به:مدیریت اداری....................................................................هدف وظیفه:  اجرای وظایف امنیتی جهت جلوگیری از ورود اشخاص غیر مسول به اداره مربوطه ازطرف شب.مسئولیت های وظیفوی:مراقبت از دروازهای دخولی و خروجی ریاست نمایشگته جهت جلوگیری از ورود افراد غیر مسؤل ازطرف شب.

مراقبت و نگهبانی از تعمیرات وسایط شبکه های برق و سایر مسایل مربوطه جهت جلوگیری  از واقعات غیرمترقبه ازطرف شب.

نگهبانی وسایل و سایر اشیای قیمتی اداره مربوطه جهت جلوگیری از سرقت آنها ازطرف شب.

مراقبت از تمام وسایل که جهت اجراات وظیفوی یه وی سپرده میشود.

رسانیدن وسایل و مواد کمک های اولیه برای اشخاص که از اثر حملات و یا آتش سوزی آسیب دیده اند.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.


Submission Guideline

Qualified applicants are encouraged to submit their resumes and include vacancy number and position tittle in the subject line 
Submission email: [email protected]

Email: [email protected]
در