ظرفشوی

Vacancy Number:AAA-386 (ظرفشوی)
Title: ظرفشوی
Category:Other
Duration:Permanent
Exp.: 2020-11-24-(2 Hours From now)
Jobs no:1
Salary:According to Company Salary Scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ariana Afghan Airlines | About Ariana Afghan Airlines
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:بکلوریا
Work Experience: Years
Qualification:

حد عقل سواد کافی بخاطر حل مشکلات یومیه داشته باشد.


Duties & Responsibilities

شستشوی تمام اسباب و لوازم فلایت کیچن و همچنان داخل آشپزخانه به طور دوامدار.

شستشوی ظروف بزنس کلاس، VVIP و کارمندان با ماشین ظرفشوی موجود.

مراعات نمودن نظافت فلایت کیچن و نظافت بدنی شخص ظرفشوی و پوشیدن یونیفورم مخصوص.

پاکاری تمام ظرفشوی ها با مواد ضد عفونی  همه روزه.

اطاعت از اوامر سر آشپز و آشپز در هنگام طبخ غذا.

پابند بودن به وظیفه مطابق به شفت بدون در نظرداشت شب و روز و ایام رخصتی مطابق قانون.

برخورد نیک با تمام همکاران و رعایت از اوامر امرین

نظافت سطل ها کثافات و تبدیل نمودن خریطه های آن طور همه روزه

نگهداری و توجه در قسمت اشیا و اجناس که شستشو میگردد در صورت که کدام ظروف بشکند عاجل به ستورمین گزارش داده شود.

از گذاشتن ظروف در روی فرش آشپز خانه جدا خود داری شود.

استفاده از لباس و بوت مخصوص در داخل آشپزخانه

اگاهی از تاریخ ختم کارت های آریانا و ID کارت میدان

استفاده از ماسک، کلاه و دستکش


Submission Guideline

Applications should be submitted through e-mail to this address: [email protected]

Note: All applicants must write the positions title and vacancy in the subject line

Email: [email protected]
در