قابله

Vacancy Number:412-2019
Title: قابله
Category:Health Care
Duration:28 Months
Exp.: 2019-04-15-(4 Weeks From now)
Jobs no:2
Salary:بر اساس جدول معاشات صحت عامه
Gender:Male/Female

Location

Organization: Care of Afghan Families (CAF) | About Care of Afghan Families (CAF)
City: Logar
Country: AF

Qualification

Education:داشتن دیپلوم تائید شده وزارت محترم صحت عامه بخش قابلگی از انستیتوت های صحی
Work Experience:ترجیح به کسان داده میشود که تجربه کاری داشته باشد Years
Qualification:

 شرايط لازمه:فارغ دیپارتمنت قابلگی و داشتن دیپلوم از انستیتوت صحی کشور

ترجیع به کسانی داده میشود که از محل بوده و تجربه کاری در بخش قابلگی داشته باشد

داشتن سجاياي اخلاقي (صبرو حوصله ، دلسوزي، محتاط بودن...).

مراعات نمودن تمام موازين اسلامي.

برخورد مناسب در برابر مريضان مخصوصاً خانم ها و اطفال


Duties & Responsibilities

مسوليت هاي عمده:پذيرش خانم هاي حامله  غرض اجرای خدمات صحی.

تعقيب وضع صحي خانم هاي حامله در جريان حاملگي ، بعد از ولادت و  عرضه خدمات فاميلي پلاننگ.

همكاري با خانم هاي حامله در قسمت ولادت شان و احیای مجدد نوزاد در صورت ضرورت

خانه پري نمودن كتا ب را جستر، تا لي شيت ستندرد و ارا يه راپور در مورد فعاليت ها .

رجعت دادن واقعات مشکل اختلاطی به سطوح بالاتر

بهبود بخشيد ن سطح دا نش و مهارت علمي و مسلكي .

تطبیق ستندردهای تضمین کیفیت و سایر ابتکارات برای بهبود کیفیت خدمات صحیتشريح وظا يف:قبل از معا ينه:تعقيم نمودن تمام وسايل طبي مربوطه.

اداره نمودن جريان ورود مريضان (حق اوليت دادن به مريضان وخيم...).

ارائه تعليمات صحي به مراجعين .معاينات قبل الولادت:اخذ تاريخچه  دقيق و درست از وضع صحي و حالت حامله گي.

معاينه درست و د قيق فزيكي (معاينه عمومي ، معاينه بطن ، معاينه مهبلي در صورت ضرورت).

چك نمودن كارت واكسين تيتانوس.

شناسايي مريضان حامله معروض به خطر.

تجويز تداوي وقايوي به استناد پروتوكول هاي قبول شده.

مراعات نمودن صلاحيت مسلكي در قسمت تجويز تداوي .

تعيين نمودن تاريخ ملاقات بعدي و تشريح اهميت موضوع.

ارايه نمودن تعليمات صحي نظربه وضع صحي خانم(درمواردكيت ولادت،معاينات بعد از ولادت،تغذي،واكسين وخطرات حامله گي)

صحبت نمودن با خانم د رمورد ولادت (در كجا ، توسط كي ، چه قسم، با كدام لوازم؟).

خانه پري نمودن كتاب راجستر و كارت صحي .معاينات بعد از ولادت:اخذ معلومات دقيق در مورد ولادت.

اجراي معاينات مكمل تا اگر كدام مشكلي باشد تشخيص گردد.

رجعت دادن به داكتر نسايي در صورت ضرورت.

مشوره هاي رهنمايي خانواده ( ايجاد فاصله بين ولادت ها) .

اخذ تاريخچه دقيق.

معاينه دقيق تا اگر كدام مضاد استطباب موجود باشد دريافت گردد.

اجازه شوهر خواسته شود.

ميز و لوازم معاينه پاك كاري شود

در مورد راه هاي مختلف ايجاد فاصله بين ولادت ها با خا نم مشوره به عمل آيد.

در مورد ميتود تجويز شده آگاهي كامل داده شود.

كارت تعقيبيه و كتاب راجستر خانه پري گردد.

تاريخ ملاقات بعدي گفته شده و اهميت موضوع خاطر نشان گردد.بعد از معاينه:سپيكولوم شسته و برس گرديده و غرض تعقيم به شخص مسول داده شود

كارت ها و دوسيه هاي استفاده شده منظم گردد

بهبود بخشيد ن سطح دا نش و مهارت علمي و مسلكيبرعلاوه:سهم گيري در جهت بهبودي سيمينار هاي آموزشي ( ارايه پيشنهادات و تعيين بعضي عناوين)

عملي نمودن مواد شامل پروتوكول ها و سيمينار ها در جريان كار.

سهم گيري شايسته و فعال در آموزش ها و تريننگ هاي مربوطه .

همکاري و کمک با کار کنان صحي جامعه يا  CHW های اناثیه

اطمینان از دایر شدن شورای صحی زنانه در سطح مرکز صحی

انجام تمام وظايف ديگری که از طرف مقامات بالايي کلينيک تقاضا مي گردد


Submission Guideline

تسلیم دهی اسناد!

علاقه مندان شامل شرایط فوق میتواننددرخواستی های شانراازطریق انترنت ویا کاپی اسناد خویش را به آدرس های ذیل بفرستند.

تنها کاندیدانیکه واجد شرایط فوق باشند برای مصاحبه خواسته میشوند.

نوت: براساس نیازمندی پست هر زمانیکه بتوانیم شخص مطلوب را مطابق اعلان دریابیم پروسه استخدام آن قبل از ختم اعلان صورت میگیرد

پل علم مرکز ولایت لوگر عقب لیسه نسوان بی بی آمنه، سرک اول خانه 14

ادرس الکترونیکی:   [email protected]

Email: [email protected]
در