متخصص اداره اترا (تخنیکی ) CoreوVAS.

Vacancy Number:1
Title: متخصص اداره اترا (تخنیکی ) CoreوVAS.
Category:government
Duration:permanent
Exp.: 2019-01-28-(5 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:As per scale of ATRA
Gender:Male/Female

Location

Organization: ATRA | About ATRA
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education: دارای تحصیلات عالی حد اقل به سویه لیسانس در رشته الکترونیکس و مخابرات باشد.
Work Experience: دارای حد اقل پنج سال تجربه کاری مرتبط . Years
Qualification:

دارای تحصیلات عالی حد اقل به سویه لیسانس در رشته الکترونیکس و مخابرات باشد.

دارای حد اقل پنج سال تجربه کاری مرتبط .

در مورد پالیسی مخابراتی و تطبیق قوانین ومقررات مخابراتی وعواقب عدم رعایت از آن معلومات کافی داشته باشد.

به پروگرام های کمپیوتر مخصوصا (MS Office ) و انترنت دسترسی کامل داشته باشد.

در مورد قوانین ومقررات ملی وبین المللی مخابراتی معلومات داشته باشد.

به لسان های پشتو و دری صحبت کرده و به لسان انگلیسی بلدیت خوب داشته باشد.

تجارب ومعلومات کافی در مورد سیستم وتکنالوژی جدید مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی داشته باشد.

توانایی و استعداد انجام مطالعات و تحقیقات علمی در عرصه مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و امور مقرراتی و تنظیم خدمات مربوطه را داشته باشد..

به کدام جرم وجنا یت قبلا´ متهم نشده باشد.

تابعیت کشور را داشته و در کشور مقیم باشد .


Duties & Responsibilities

مسولیت ها : تحقیق و مطالعه وضعیت کیفیت خدمات  شبکه های مخابراتی در بخش CoreوVAS.

جمع آوری اطلاعات موثق در مورد انواع و اقسام خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی به سطح کشور، منطقه و جهان.

جمع آوری معلومات و تحقیقات پیرامون کمیت و کیفیت استفاده کننده گان خدمات مخابراتی وتکنالوژی .

ایجاد و نگهداری روحیه همکاری با همکاران و تیم های مربوطه در ساحه کاری و تقویه روحیه کار گروهی بخاطر موثریت بیشتر در کار های محوله.

اشتراک در جلسه ها، کنفرانس ها به منظور بحث نمودن روی موضوعات تخنیکی مخابراتی به سطح ملی و بین المللی به نمایندگی از اداره اترا.

تشخیص مشکلات عمده تخنیکی در شبکه های مخابراتی موجود در کشور، پیشنهاد نمودن راه حل های معقول و موثر و همچنان ارزیابی و تحلیل راه های حل پیشنهاد شده از طرف کمپنی های مخابراتی بخاطر از میان  برداشتن مشکلات متذکره.

تحقیق در مورد قناعت و عدم قناعت استفاده کننده گان خدمات مخابراتی از چگونگی کمیت و کیفیت خدمات مخابراتی در کشور به شمول خدمات صوتی، تصویری و اطلاعاتی و تقاضا و نیازمندی های مارکیت.

تحقیق و مطالعه پیرامون تکنالوژی های مورد استفاده موجوده و تکنالوژی های که در اینده نزدیک و براساس تقاضای عصر و زمان و شرایط اقتصادی کشور و جامعه به آنها نیاز استمتخصص موصوف به بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) جوابگو میباشد. 


Submission Guideline

نوټ : خانه پوری فورم درخواستی حتمی است . اسناد تحصیلی تایید شده وزارت تحصیلات عالی وتصدیق تجربه کاری ( خلص سوانح ، کاپی قرار داد و فورم مالیه دهی ) با تائیدی مرجع مربوطه ( تائید از ثبت و راجستر بودن شرکت که شما در ان ایفای وظیفه نموده اید) با ضمیمه فورم به  اداره اترا ارسال ګردد 

Email: [email protected]
در