متخصص ارشد پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم

Vacancy Number:004
Title: متخصص ارشد پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم
Category:government
Duration:
Exp.: 2020-04-06-(1 Week From now)
Jobs no:1
Salary:NTA – C/3
Gender:Male/Female

Location

Organization: National Environmental Agency | About National Environmental Agency
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education: داشتن سند لیسانس در بخش اقتصاد، مالی، تغییراقلیم، منابع طبیعی، محیط زیست و یا معادل آن به درجات
Work Experience:اشتن حد اقل 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه. Years
Qualification:

رشته تحصیلی:داشتن سند لیسانس در بخش اقتصاد، مالی، تغییراقلیم، منابع طبیعی، محیط زیست و یا معادل آن  به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.تجربه کاری:داشتن حد اقل 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

 داشتن تصدیق نامه امور محیط زیستی و یا تجربه های مرتبط محیط زیستی امتیاز محسوب می گردد.مهارت های لازم:توانائی ترتیب پلان های مختلف عملیاتی اداره و یا پروژه.

داشتن مهارت مشخص در ساحه تخنیکی مربوطه ( تغییر اقلیم)

توانایی تحریر و افهام وتفهیم به زبان های دری و پشتو و انگلیسی.

توانایی استفاده از برنامه های انترنت و کمپیوتری جهت پیشبرد امور محوله.


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه: هماهنگی و همکاری نزدیک با وزارتخانه ها و نهادهای تطبیق کننده چندین جانبه (MIEs) جهت توسعه و ایجاد طرح های اولیه و پررپوزل های پیشنهادی برای کاهش دهی تغییر اقلیم...........................................................................................................................................................................وظایف تخصصی:تهیه و ترتیب طرح های اولیه پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم درهماهنگی و همکاری نزدیک با وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی، غیر دولتی و موسسات بین المللی در مطابقت به استاندردهای GCF و سایر میکانیزم های مالی.

ترتیب و تنظیم و خلاصه سازی پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم برای شریک ساختن با رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست و نهادهای تطبیق کننده چندین جانبه برای تصویب نهایی.

تعقیب از پیشرفت فعالیت ها در قسمت طرح های اولیه و پروپوزل های کاهش دهی تغییر اقلیم به صندوق سبز اقلیم و سایر میکانیزم های مالی تغییر اقلیم.

پاسخ دادن به نظریات و سوالات از طرف GCF و سایر میکانیزم های مالی.

بررسی میکانیزم های تطبیقی برای گنجاندن بخش های سکتور خصوصی در استفاده از وجه مربوط به تغییر اقلیم.

شرکت نمودن در برنامه های آموزشی و توسعه ئی پلانگذاری های عمومی برای صندوق سبز اقلیم.

انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب مقام اداره  مطابق قوانین و اهداف اداره به وی سپرده میشود.وظایف مدیریتی:ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه مطابق به پلان معاونیت و لایحه وظایف  جهت رسیدن به اهداف اداره .

ترتیب و تنظیم گزارشات هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه از پیشرفت و فعالیت های پلان شده.وظایف همآهنگی:تشریک مساعی در راستای پیشرفت طرح های اولیه با نهاد های ذیربط تطبیق کننده (ملی و بین المللی )

تفکیک و تقسیم فعالیت ها جهت هماهنگی بهتر غرض تشویق و ترغیب سکتور خصوصی در قسمت انکشاف پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم برای صندوق سبز اقلیم و سایر میکانیزم های مالی تغییر اقلیم.

همکاری و هماهنگی نزدیک با وزارتخانه های مربوطه و تشخیص پروژه های که واجد شرایط برای تأمین بودجه یا منابع مالی کاهش دهی تغییر اقلیم باشند.

تامین ارتباطات اداره ملی حفاظت محیط زیست با GCF و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی و میکانیزم های مالی تغییر اقلیم.

بررسی نیاز ها و ظرفیت های کاری جوانب ذیدخل ملی جهت غنامندی انکشاف طرح پروپوزل ها.........................................................................................................................................................................


Submission Guideline

نوت:  متقاضیان اعم از ذکور و اناث میتنوانند با در نظرداشت شرایط فوق (CV) خود را تو ام با اسناد دست داشته خویش به آدرس اداره ملی حفاظت محیط زیست واقع:  دارالامان،سرک سناتوریم عقب شفاخانه لشمانیابه ریاست منابع بشری این اداره تسلیم  و یا به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

Email: [email protected]
در