متخصص انکشاف طرح های مشارکت عامه و خصوصی

Vacancy Number:001
Title: متخصص انکشاف طرح های مشارکت عامه و خصوصی
Category:Admin-Clerical Management Program
Duration:FOR 6 months
Exp.: 2019-03-26-(1 Week From now)
Jobs no:1
Salary:As a per NTA(C1)
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Transport | About Ministry of Transport
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حد اقل لیسانس در رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت عمومی، ادار عامه و مدیریت ترانسپورتیشن به تحصیلات ب
Work Experience:حد اقل پنج سال در بخش های مدیریتی، و انکشاف طرح Years
Qualification:

توانایی کارتیمی

مسلط برنظام های اداری،  با قانون خدمات ملکی، قانون کار و سایر پروسیجر های مرتبط .

تفکر استراتیژیک -  تفکر خلاق

تمایل به یادگیری و توانایی حل مسئله

داشتن روحیه حمایتی و قابلیت تعامل سازندهتسلط کامل بر مجموعه‌ی نرم‌افزارهای MS-Officeتسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو)

آشنایی با لسان انگلیسی


Duties & Responsibilities

ارتباط با موسسات و شرکت های خصوصی و جلب مشارکت آنها

شناسایی بخش‌های خصوصی داوطلب سرمایه‌گذاری در حوزه ترانسپورت، گروپ بندی و تهیه امکانات لازم برای جلب مشارکت آنها

ایجاد حلقه جلب مشارکت خصوصی در عرصه ترانسپورت

 هماهنگی وهمکاری با سایر نهادهای ذیربط دراجرای طرح‌ها وبرنامه های موردنیاز در زمینه مربوطه

ایجاد وتقویت مکانیزم‎های مناسب برای همکاری‎های بخش خصوصی با ادارات مرتبط با ترانسپورت عمومی

شرکت در نشست‌های مرتبط با جلب مشارکت خصوصی در پروژه‌های ترانسپورتی

برنامه ریزی درجهت شناساندن طرح جلب مشارکت‌های خصوصی در بخش‎های توسعه ترانسپورت

تهیه پروپوزل‌های مناسب به منظور اجرای طرح مشارکت‌های عمومی و خصوصی

نظارت برمشارکت بخش‌های خصوصی در پروژه‎های ترانسپورتی

کنترول، رفع خطا واستخراج وتجزیه وتحلیل آماروتهیه گزارش جلب مشارکت‎های عمومی و خصوصی

تهیه جداول اطلاعاتی و استخراج شاخص‎های برنامه وتنظیم آنها به شکل نموداردرراستای انعکاس مشارکت‌های خصوصی در عرصه توسعه امور ترانسپورتی

جمع آوری گزارش وعملکرد مشارکت‌های خصوصی

برنامه ریزی درراستای توانمندسازی کارشناسان جلب مشارکت‌های در سطح وزارت ترانسپورت

تشکیل ورکشاپ‌های آموزشی در زمینه پیشبرد اهداف برنامه‎ها و فورم‎های جلب مشارکت عمومی و خصوصی

 نظارت و تعقیب برنامه های مشارکت بخش خصوصی و زیرمجموعه ها و ارسال بازخورد مناسب و بموقع

تدوین برنامه عملیاتی جلب مشاركت بخش خصوصی بر اساس اولویت‌ها


Submission Guideline

https://mot.gov.af

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 26/12/1397 الی 05/01/1398 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود نموده بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به ایمیل آدرس  [email protected]  و [email protected]   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0730838506تماس گرفته حل مطلب نمایند.

 

Email: [email protected]
در