متخصص تثبیت حق مالکیت

Vacancy Number:MUDL/DML/LB/C-67
Title: متخصص تثبیت حق مالکیت
Category:legal
Duration:One Year
Exp.: 2019-04-30-(2 Months Ago)
Jobs no:8
Salary:NTA مطابق لایحه معاشات
Gender:Male/Female

Location

Organization: MUDL | About MUDL
City: Baghlan, Balkh, Faryab, Kabul, Kandahar, Kunduz, Nangarhar, Jawzjan
Country: AF

Qualification

Education:حد اقل لسانس
Work Experience:حد اقل ۵سال تجربه . Years
Qualification:

شرایط:داشتن تحصیلات حد اقل لیسانس – حقوق و سایر رشته های مرتبط

داشتن حد اقل ۵ سال تجربه کاری  وحد اقل سه سال مرتبط   مهارت ها:تسلط به صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان‌های ملی

پیش بینی از بروز مشکلات حقوقی و پشنهاد راه حل بموقع آن

توانایی مدیریت زمان داشته باشداحترام به عقاید مردم و اهداف برنامه داشته باشد


Duties & Responsibilities

ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه،مطالعه و ارزیابی اسناد و ملکیت زمین  زمیندار،جمع آوری معلومات زمینداری برویت اسناد مدار اعتبار که در ماده (18) قانون تنظیم امور زمینداری تذکر یافته است از ارگان های ذیربط( املاک، مالیه، مستوفیت، محکمه، قضایای دولت و غیره)،تثبیت صحت و ثقم اسناد ارایه شده از طریق کسب معلومات از ادارات ذیربط،تحلیل و ارزیابی مدار حکم بودن اسناد ارایه شدۀ زمیندار در مطابقت به احکام قانون و شرایط پیشبینی شدۀ آن،تطبیق اسناد زمیندار بالای ساحه برویت نقشه سروی شده تیم بانک زمین،ترتیب و خانه پوری فورمه تثبیت حق مالکیت و ابراز نظر در فورمۀ مذکور،گرفتن امضأ و یا شصت زمیندار و یا نماینده آن در اخیر فورمه تثبیت حق مالکیت زمین جهت حصول رضایت آن از ثبت و خانه پوری قطعه و یا قطعات زمینداری اش در فورمه،ارائه اسناد به محکمه در صورتیکه مدعی به ابراز نظر هیات قناعت نداشته باشد، و از طریق محکمه ادعای حق مالکیت نماید،تشخیص املاک دولتی، شخصی، عامه، مرعی و وقفی،ارسال اصل اسناد و تثبیت حق مالکیت زمین مطابق قانون تنظیم امور زمینداری به آرشیف ریاست شهر سازی و اراضی ولایت مربوطه،ارسال کاپی اسناد تثبیت حق مالکیت زمین به مرکز معینیت اراضی وزارت شهرسازی و اراضی،و ارسال گزارش کاری به ریاست GIS و تصفیه معینیت اراضی وزارت شهرسازی و اراضیاجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره سپرده می شود. 


Submission Guideline

واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

نام ولایت مورد نظر را در ایمیل خویش مشخص سازید.

[email protected]

 

Email: [email protected]
در