متخصص جراحی عمومی

Vacancy Number:N/A
Title: متخصص جراحی عمومی
Category:Health Care
Duration:End of project
Exp.: 2019-04-28-(2 Weeks From now)
Jobs no:1
Salary:As per organization salary policy
Gender:Male/Female

Location

Organization: Social and Health Development | About Social and Health Development
City: Uruzgan
Country: AF

Qualification

Education:MD (داشتن د يپلوم طبابت)
Work Experience:N/A Years
Qualification:

MD (داشتن د يپلوم طبابت)داشتن سند تخصص در جراحی عمومیداشتن سجاياي اخلاقي (صبرو حوصله ، دلسوزي، محتاط بودن...)


Duties & Responsibilities

 معاينه و تداوی نمودن تمام مريضانيکه ايجاب تداوی جراحی را مينمايند

اجرای تمام عملِات های عاجل و روتين مطابق ستندرد های قبول شده علمی اجرای کمک های اوليه، تثبيت مريض و رجعت دادن آن به شفاخانه ولايتی در صورتيکه تداوی آن در DH ممکن نباشد.مراعات نمودن تمام شرايط و معيارات جلوگيری از انتان ((Infection Prevention.-شفاخانه اجرای نوکريوالی مطابق تقسيم اوقاتاجرای تمام عمليات های عاجل که در اوقات غير رسمی به شفاخانه مراجعه ميکنند. اجرای تعليمات صحي نظر به ضرورت به مريضان و مريضداران همکاری با ساير بخش های مسلکی در شفاخانه عند الضرورت راپور دهی منظم از فعاليت های بخش مربوطه به آمر شفاخانه اشتراک در پاسخدهی به واقعات عاجل صحی در ساحه مربوطهارتقا دادن دانش مسلکی تيم عمليات خانه (نرس ها و انستيزی لوگ)- اشتراک در جلسات ارتقا ظرفیت پرسونل شفاخانهاجرای ساير مسوليت های رسمی که از طرف آمر شفاخانه وقتآ فوقتآ برايش سپرده ميشودساير وظايف:بهبود بخشيد ن عرضه خد ما ت صحي جراحی در شفاخانه. ارايه نمودن پيشنهادات غرض بهبود شرايط عرضه خدمات صحي به آمر شفاخانه بهبود بخشيد ن سطح دا نش و ا ستعدا د علمي و مسلكي و اشتراک در تمام برنامه های آموزشی که به منظور ارتقای دانش تنظيم ميگردد


Submission Guideline

Interested applicants may send/submit their CV along with a cover letter to the following addresses:

Email: [email protected]

NOTE: Only short listed candidates will be contacted for Interview.

Email: [email protected]
در