متخصص مالی و اداری

Vacancy Number:170167
Title: متخصص مالی و اداری
Category:Accounting & Finance
Duration:
Exp.: 2021-04-19-(2 Weeks From now)
Jobs no:1
Salary:NTA-Grade C-step-9
Gender:Male/Female

Location

Organization: National Environmental Agency | About National Environmental Agency
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی وحسابی و سایر رشته ها
Work Experience:حداقل پنج سال تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7  و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:رشته تحصیلی:داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد،  اداره تجارت، مدیریت مالی وحسابی و سایر رشته های مرتبط  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده می شود.


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه: مدیریت امور مالی، بودجوی و خدماتی  مربوطه به پروژه  بمنظور عرضه خدمات بهتر و تحقق اهداف پروژه. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................وظایف تخصصی بست:اجرای امور (دفتر داری، محاسبه، امورات بانکی، خریداری و سایر امورات مالی) مربوط به پروژه.

همکاری با رئیس و هماهنگ کننده پروژه در خصوص تهیه پلانهای کاری و تطبیقی با توجه به منابع مالی، تدارکات و محاسبه

نظارت از جمع آوری، ثبت و تجدید متداوم معلومات، ارقام، احصائیه ها و شاخص های بودجوی به منظور نیاز سنجی، پیش بینی و سنجش دقیق مصارفات و نیازمندی های بودجوی بخش های مرکزی و ولایتی در مطابقت با قوانین، مقررات و لوایح مروبطه.

سهمگیری و ابراز نظر مسلکی در طرح، تعدیل و تجدید پالیسی ها،طرزالعمل ها، رهنمود ها و لوایح مالی و حسابی جهت حصول نتایج مثمر و تسریع روند کاری.

همکاری با ناظرین یا سوپروایزرها در بخش نظارت از فعالیت های پروژه.

همکاری در تهیه بودجه انکشافی سالانه و باز نگری آن.

همکاری در تهیه گزارش های ماهوار، ربعوار، سالانه و سایر گزارش ها که قرار است به سازمان بین المللی توسعه صنعتی، تسهیلات جهانی محیط زیست، GOB، MOEF IMED ERD MOF ) با توجه به منابع مالی، تدارکات و محاسبه.

   حمایت و همکاری با رئیس و هماهنگ کننده پروژه در خصوص حفظ منابع مالی، محاسبه و تدارکات با در نظرداشت مراجع و معلومات.

نظارت از ترتیب و تنظیم  مکاتیب، استعلام ها، پیشنهادات، گزارشات و سایر اسناد بودجوی در دوسیه ها و فایلنگ شعبه مربوط  به منظور  حفظ و مراقبت و بدسترس قرار دادن به موقع آن به مقام ریاست.

سهمگیری و ابراز نظر مسلکی در طرح، تعدیل و تجدید پالیسی ها، طرزالعمل ها، رهنمود ها و لوایح مالی و حسابی جهت حصول نتایج مثمر و تسریع روند کاری. وظایف مدیریتی:ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی و پلان استراتیژیک، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.

مدیریت و مراقبت از اجراأت کاری کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، تشویق و آموزش انها.

تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه     

انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثراجرای سایر وظایف که از سوی رئیس و هماهنک کننده پروژه محول میگردد.


Submission Guideline

کاندیدان محترم میتوانند (سی وی ) خویش را با ضمیمه تمام تحصیلی و تجربه کاری و در صورت داشتن سوابق کاری در ادارات دولتی با خلص سوانح از آخرین مرجع کاری خویش از طریق ایمیل آدرس ذیل به ریاست منابع بشری این اداره ارسال نمایند

Email: [email protected]
در