مدیرت مالی لیسه پگاه

Vacancy Number:N/A
Title: مدیرت مالی لیسه پگاه
Category:Accounting & Finance
Duration:دایمی
Exp.: 2020-02-20-(2 Weeks From now)
Jobs no:1
Salary:مطابق لوایح داخلی مکتب
Gender:Male/Female

Location

Organization: لیسه خصوصی پگاه | About لیسه خصوصی پگاه
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حداقل لیسانس حسابداری و یا سایر رشته های مربوط به اقتصاد
Work Experience:حداقل دو سال تجربه مدیریت مالی Years
Qualification:

مدیر مالی لیسه پگاه باید

حد اقل دارای سند لیسانس در رشته های مرتبط با حسابداری و اقتصادی باشد؛

 سابقهی حداقل دو سال کار در مدیریت مالی و اداری موسسات و ارگان های انتفاعی و یا غیر انتفاعی را داشته باشد

به لسانهای دری و انگلیسی مسلط باشد

تجربه کار با دیتابسهای مالی را داشته باشد

تجربه استفاده از دیتا برای پیشبینیهای مالی را داشته باشد


Duties & Responsibilities

 وظایفوظایف مدیر مالی بر اساس شرح زیر است اما صرف مربوط به مورد های زیر نمی شود

 مدیریت عمومی مالی هر سه شعبه پگاه نظیر طرح ریزی مالی و تنظیم امور مالی

 آماده ساختن گزارش هفتهوار، ماهوار و سالانه مالی مکتب مانند گزارش از درآمد و مصرف و بررسی کردن وضعیت مالی مکتب

 پر ساختن اظهارنامه مالیاتی مکتب به صورت ماهوار، ربعوار و سالیانه و ارایه آن به مالیه دهندگان متوسط

 تهیه صورت بودجه سال مالی لیسه و اجرای آن پس از تصویب هیأت مدیره و منظوری رییس هیأت مدیره

 تهیه پلان سالانه مدیریت مالی و تطبیق آن پس از منظوری رییس هیأت مدیره

 تهیه طرح ها و پلان های برای بهبود وضعیت مالی و ارتقای سطح مالی مکتب

 حفظ صورت دارایی های ثابت مکتب و ارزشهای آن تنظیم کارهای مربوط به اداره مالی مکتب و بخش های که مربوط به آن می شود

نظارت بر ثبت تمام کمک های که برای مکتب از منبع داخلی یا خارجی صورت می گیرد و حصول اطمینان از ثبت آنها در شعبه مالی

 نظارت بر انجام کار های سپرده شده به شعبه مالی و اطمینان از این که کار ها به موقع انجام می شود

عضویت در هیأت گزینش کارمندان مدیریت مالی لیسه، عقد قرارداد با آنها و معرفی آنها به شعبات مربوطه

محاسبه معاشات کارمندان لیسه مطابق قرار داد و پرداخت معاش آنها پس از منظوری رییس هیأت مدیره از طریق خزانه دار

 برگزاری جلسات هفته وار با اعضای اداره مالی، دریافت گزارش ها و دادن هدایت به اعضا در رابطه به مسولیت های آنها؛

 نظارت بر ثبت عواید و مصارف مکتب به صورت روز مره و شفافیت در حساب رسی مالی در مکتب

نظارت بر تصفیه حساب روزانه، مدیریت پول نقد، سفارش های خرید، صورت حساب و سایر مدرک ها

برگزاری برنامه های آموزشی و سیمینار های ارتقای دانش و مهارت های کارمندان مدیریت مالی لیسهارتباط منظم، موثر و هدفمند با ارگان های ذیربط وزارت اقتصاد، وزارت مالیه و سایر ادارات دولتی مربوط به بخش های مالی و اقتصاد

 اشتراک در جلسه های اولیا و مربیان و آگاهی دهی در رابطه به موضوعات مربوط به مالی لیسه

نظارت بر ثبت اجناس خریداری شده و همچنان اطمینان از مطابقت جنس با بیل و نرخ نامه داده شده

20 تهیه لیست از نیازمندی های هر بخش، ارایه گزارش از توان بودجوی مکتب برای تهیه نیازمندی های لیست شده و ارایه به هیأت مدیره برای تصویب امضای اسناد خرید های در حد صلاحیت مدیریت مالی لیسه تطبیق پلان و هر نوع برنامه مرتبط با مسایل مالی که از طرف هیأت مدیره تصویب می شود صلاحیتها

پیشنهاد افراد برای احراز پستهای مربوطه به اداره مالی به هیأت مدیره لیسه؛ تفویض اختیارات خود به معاون اداره مالی؛

منظوری تعیین پست های مربوط به مدیریت مالی و کارمندان خدماتی مکتب پس از تکمیل مراحل استخدام مطابق شرایط لایحه منابع بشری مکتب؛

پیشنهاد منفکی کارمندان اداره مالی به هیأت مدیره، پس از بررسی هیأت موظف هیأت مدیره و منظوری این منفکی پس از تصویب آن در هیأت مدیره؛

پیشنهاد مجازات کارمندان اداره ی مالی به دلیل تخلف، سهلانگاری یا کمکاری آنها به هیأت مدیره؛ وپیشنهاد مکافات و تشویقیه کارمندان اداره ی مالی به هیأت مدیره و پرداخت آن پس از تصویب هیأت مدیره

 ویژگیهای فردی

 علاقمند به کار در عرصه آموزش و پرورش باشد.

 فردی مسولیت پذیر، وقت شناس و انعطاف پذیر باشد.

 دارای مهارتهای مدیریت، رهبری، انسجام و کنترل باشد

فردی خوش برخورد، با حوصله، و دارای درک باشد

خلاق و برنامه ریز باشد

فردی صادق و قابل اعتماد باشد


Submission Guideline

افراد علاقمند و واجد شرایط برای این پست باید خلص سوانح کاری )که شامل 3 مرجع معرفی کننده باشد( و نامه درخواستی خود را تا تاریخ 30 دلو 1398 به لیسه پگاه از روشهای ذیل بفرستن
ایمیل:

[email protected]


آدرس مکتب: دشت برچی، ناحیه ۱۳ ، پل خشک، عقب کوچه مسجد جعفریه باتوریان، لیسه پگاه؛ و دهبوری، ایستگاه سابقه، نرسیده به پل داکتر مهدی، کوچه برج برق، مکتب پگاه

Email: [email protected]
در