مدیرعرضه خدمات محصلان

Vacancy Number:06/1398/HRM/GHALIB
Title: مدیرعرضه خدمات محصلان
Category:Management
Duration:یک سال با قابلیت تمدید
Exp.: 2019-10-18-(1 Month From now)
Jobs no:2
Salary:مطابق به پالیسی امتیازات پوهنتون
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ghalib University پوهنتون غالب | About Ghalib University پوهنتون غالب
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حد اقل فارغ لیسانس، به ماستر ترجیع داده می شود
Work Experience:حد اقل دو سال در پوست مدیریتی Years
Qualification:

آشنایی کامل با برنامه های

Microsoft Word Microsoft Excel PowerPoint

آشنایی به زبان های: دری، پشتو و انگلیسی


Duties & Responsibilities

 مدیریت و نظارت ایجاد گرو‌ه‌های رضا‌کار محصلان غرض اشتراک در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی؛ایجاد کمیته‌های آشنا‌سازی محصلان جدید‌الشمول با زنده‌گی اکادمیک، محیط پوهنتون و کتاب‌خانه، شرایط تحصیلی و مقررات؛ایجاد کمیته‌های مشاوره‌های علمی برای محصلان جهت آشنا‌سازی با روش‌های تحقیق، مدیریت زمان و انکشاف مهارت‌ها؛داشتن پلان کاری منظم به صورت کتبی؛ایجاد برنامه‌های شناسایی محصلان خلاق، مبتکر و محقق و معرفی آنان به رهبری پوهنتون و وزارت غرض تقدیر و تشویق؛زمینه‌سازی ارائه خدمات شغلی و حرفه‌یی برای محصلان جهت ارتقای مهارت‌های شغلی و ایجاد زمینه‌های کار برای آنان؛ایجاد کمیته‌های ورزشی و صحتِ روانی برای محصلان غرض رسیده‌گی به صحت و مصئونیت فیزیکی و روانی آنان؛مدیریت و ایجاد کمیته حل منازعات محصلان غرض تأمین فضای سالم زنده‌گی و تأمین نظم و دسپلین داخلی پوهنتون؛نگه‌داری آمارهای تحلیلی محصلان مبتکر، خلاق، گوشه‌گیر، عصبی، افسرده و گزارش  روند اجراآت در موارد فوق؛اشتراک در جلسات معاونیت امور محصلان؛نظارت بر اجرای فیصله‌ها و تصامیم جلسات امور محصلان؛تهیه گزارش ماه‌وار از اجراآت کاری به معاونیت امور محصلان؛هم‌کاری با دیگر بخش‌های مربوط به محصلان‌ طبق ایجابات وظیفه‌وی (وظایف و مسؤولیت‌های مندرج فوق، اولویت دارد)؛کارمند؛‌ صلاحیت صدور مکاتیب و هم‌چنان ارائه پیشنهادات‌، درخواست‌ها‌‌ و گزارش‌ها به صورت کتبی را دارد؛صدور هدایات لازم به بخش‌های تابعه جهت انجام بهتر امور؛تنظیم برگزاری جلسات با رؤسا، مدیران اجرایی، مدیران تدریسی و استادان رهنمای پوهنحی‌ها و هم‌چنان دایرنمودن جلسات با محصلان؛تنظیم اعضای کمیته‌های ضروری جهت خدمات‌رسانی به محصلان، با مشوره معاونیت امور محصلان؛توزیع و تحلیل پرسشنامه‌هایی که نشان‌دهنده میزان رضایت‌مندی محصلان از پوهنتون غالب ‌باشد؛ارسال گزارش تحلیل میزان رضایت‌مندی محصلان به معاونیت امور محصلان هم‌راه با پیشنهادها و طرح‌ها، جهت رفع مشکلات و نیازمندی‌های محصلان؛مراعات تمام مواد شامل وجایب و مكلفیت هاي کارمندان پوهنتون.


Submission Guideline

متقاضیان محترم  خلص سوانح   خود را همراه با یک نامه که نشان دهنده علاقه و شایستگی شما برای این موقف و کار با پوهنتون غالب باشد لطف نموده با ذکر عنوان پست مدیر مرکز عرضه خدمات محصلان را به صورت واضح در موضوع ایمیل خویش نگاشه و به این ایمیل ارسال بدارند:
  [email protected]

شماره تماس:0786313009

Email: [email protected]
در