مدیرعمومی محاسبه جنسی.

Vacancy Number:MOT/026
Title: مدیرعمومی محاسبه جنسی.
Category:Purchasing-Procurement
Duration:دایمی
Exp.: 2018-06-27-(6 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:مطابق سیستم رتب
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Transport | About Ministry of Transport
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:دارای سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا
Work Experience:حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه. Years
Qualification:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده(۷) و(۸) وضمیمه (۲) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

حد اقل درجه تحصیل    دارای سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا .تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)   حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

    بلدیت به برنامه هاي كمپيوتر( ورد ، اكسل) ، لسان انگليسي .    برنامه هاي اداره، رهبري وپلانگذاري توانایی رهنمایی و کنترول بخش مربوط.مهارت مسلکی و مدیریتی

مهارت در محاسبه وبیلانس وسنجش های اقتصادی داشته باشد .


Duties & Responsibilities

حصول اطمینان ازترتیب دفاتر جنسی  به منظور قیدیت اجناس به جمع متعمدین و اشخاص مربوط .

حصول اطمینان ازترتیب کارت های ثبت ذخیره مکاتب و تمامی اجناس خریداری شده به رویت  م- 7 .

ازوضع اسناد توزیع شده به کارت های ثبت ذخیره .

کنترول ووارسی ترتیب کارت های ثبت ملکیت و حفظ و نگهداشت آن بصورت درست .

نظارت وکنترول ازترتیب جدول فاضل و باقی متعمد .

موجودی جمع متعمدین در ختم سال مالی .

وارسی ومراقبت ازوضع اجناس به رویت فورم ف – س 5 یا تکت توزیع .

قیدیت اجناس ذمت متعمدین جنسی .

حصول اطمینان ازترتیب م – 7 و ف – س 5 روغنیات ترانسپورت .

محاسبه جمع و قید روغنیات دریوران ، جنراتور کاران و مرکزگرمی کاران .

محاسبه مجرایی روغنیات به خرچ دریوران و غیره مسئولین فعلی و قبلی روغنیات .

ثبت دوره یی( میزان و باقی داری) از یک سال مالی به سال مالی بعدی.

تطبيق اهداف وپروگرام های ریاست.

مدیریت ازکارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از تشویق رشد واموزش انها.

اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف وپروگرام های امریت مربوط.

تنظيم وظایف ورهبری کارکنان مسلکی واجرائیوی مدیریت عمومی.

اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون. 


Submission Guideline

Email: [email protected]
در