مدیر اداری ومالی

Vacancy Number:098
Title: مدیر اداری ومالی
Category:Admin-Clerical
Duration:یک سال و قابل تمدید
Exp.: 2019-05-16-(2 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:As per company salary scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: پوهنتون مریم | About پوهنتون مریم
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حد اقل لیسانس
Work Experience:یک سال Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری)این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس .

داشتن یک سال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور اداری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست؛

تسلط به زبان های رسمی(دری و پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلسی؛

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه اصل است.


Duties & Responsibilities

تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت به پلان ریاست پوهنتون؛

ترتیب وارایه گزارشات بخاطر کار های اداری پیش بینی شده به مقامات، نظارت از تطبیق آن .

مدیریت، نظارت و کنترول از امور اداری

تنظیم کارهای اداری وتدریسی فاکولته های مربوطه؛

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعند الضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلح ساختن رهبری پوهنتون؛اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح قوانین مقررات و اهداف پوهنتون سپرده میشود


Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد درخواستی :

تمام متقاضیان میتوانند، اسناد درخواستی خویش را  از طریق ایمیل آدرس

[email protected]

 ارسال نمایند و یا به پوهنتون مریم،واقع دوسرکه پغمان شهرک کشکک نوین مراجعه نمایید.

اسناد ارسالی باید به شکل پی دی اف بوده و شامل موارد ذیل میباشد :

اسناد تحصیلی تایید شده وزارت تحصیلات عالی.

خلصح  سوانح مرکزی که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد.

اسناد تجربه کاری سکتور خصوصی شامل قرار داد خط ها،تصدیق مرجع مربوطه .

نوت: از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خود داری نماید.

Email: [email protected]
در