مدیر عمومی حمایت تخنیکی

Vacancy Number:
Title: مدیر عمومی حمایت تخنیکی
Category:Other Organization
Duration:
Exp.: 2020-04-04-(1 Week From now)
Jobs no:1
Salary:سیستم رتب معاشات
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Industry and Commerce | About Ministry of Industry and Commerce
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس ، تکنالوژی معلوماتی ، مدیریت تکنالوژی معلوماتی
Work Experience:حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه . Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):حداقل شرایط لازم برای احراز این بست دراحکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس ، تکنالوژی معلوماتی ، مدیریت تکنالوژی معلوماتی ، علوم کمپیوتر، سسیتم های معلوماتی و یا به رشته های مرتبط به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) وآشنایی با لسان انگلیسی .

مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه. 


Duties & Responsibilities

عنوان وظیفه:مدیر عمومی حمایت تخنیکیبست:  4          وزارت یا اداره:صنعت و تجارتموقعیت پست:بخش مربوطه:کابلریاست تکنالوژی معلوماتی و مخابراتیتعداد پست:( 1 )گزارشدهی به:آمر شبکه و حمایت تخنیکی..........................................................................................................................................................................................هدف وظیفه:  ارایه خدمات تخنیکی موثر و فعال نګهداشتن سیستم های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی.........................................................................................................................................................................................صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار، ماهوار و سالانه  ریاست مربوطه در مطابقت با پلان واهداف وزارت.

پلان ،دیزاین تحقیقات ودریافت معلومات سیستم های سخت افزار جدید و حفظ سیستم سخت افزار های فعلی ودر صورت ضرورت سفارش وتغیر اوری آنها وانجام وظایف دیگر مربوطه.

چک و کنترول سخت افزار با در نظر داشت ضروریات ریاست های مربوطه.

جمع آوری ضروریات سالانه وسایل و سیستم های تکنالوژی معلوماتی ریاست های مربوطه وزارت.

فعال نګهداشتن وسایل تکنالوژی معلوماتی از قبیل کمپوترها، پرنترها، سکنر ها، ماشین های فوتوکاپی و غیره جهت خدمات بهتر به کارمندان وزارت و واحدهای مربوطه.

حصول اطمینان از عملی ساختن طرزالعل های تکنالوژی معلوماتی در وزارت و واحدهای دومی.

حل مشکلات های تخنیکی سیستم ها و وسایل شبکه.

ارایه ترننګ ها در بخش های سخت افزار و نرم افزار برای کارمندان وزارت و واحد های مربوطه.

انستالیشن و اپدیت نمودن ویندوز و انتی وایروس ها در کمپیوتر های کارمندان و سیستم های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی.

ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف فنی و مسلکی کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.

راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.


Submission Guideline

متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی را از سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی وسایر سایت های معتبر کشور دانلود نموده وبعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودریک فایل پی دی اف که حجم آن از 5 ام بی بیشتر نباشد ظم نموده به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

[email protected]

Email: [email protected]
در