مدیر عمومی حواله جات

Vacancy Number:مدیر عمومی حواله جات
Title: مدیر عمومی حواله جات
Category:Other Organization
Duration:permanent
Exp.: 2019-04-28-(1 Week From now)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Public Health | About Ministry of Public Health
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گ
Work Experience:این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون Years
Qualification:

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:1.     داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های مدیریت امور مالی، محاسبه، اقتصاد، اداره و تجارت و سایر رشته های مرتبط. به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.2.     یک سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در امورمالی و حسابی و یا سایرموارد مندرج اهداف ومسولیت ها ی این لایحه وظایف.3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی کامل (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.4.      مهارت  های کمپیوتری در برنامه های MS Word MS Excel and MS PowerPoint  و به مهارت در  دیتابیزهای مرتبط ترجیح داده میشود.


Duties & Responsibilities

1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.2.     ترتیب و تنظیم تمام حواله های مصارفاتی.3.     نظارت از اجرات یومیه پرسونل مدیریت عمومی حوالجات.4.     نظارت از اجرای حواله های م 16 مصارفاتی فورم های م 12 محسوبی و فورم م 10 پیش پرداخت تصفیه باقیات افراد و شرکت ها موسسسات دولتی.5.     وارسی از راپور م 90 باقیات.6.     نظارت از ترتیب اکرامیه و سفریه مامورین مطابق لایحه موجوده برای سفر های داخلی وخارجی.7.     نظارت ازترتیب اسناد فورم (م10)، فورم (م7)، (م3)، (م12).8.     نظارت از ترتیب و اجرأ وجه سردستی طبق هدایت مقام از  وجه معتمد مربوط.9.     ترتیب گزارشات ماهوار ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود


Submission Guideline

. رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس [email protected] ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

با احترام

دوکتر محمد داود (عظیمی)

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری

 

×       

Email: [email protected]
در