مدیر عمومی شرکت هامؤسسات دولتی

Vacancy Number:0059
Title: مدیر عمومی شرکت هامؤسسات دولتی
Category:government
Duration:دایمی
Exp.: 2021-04-19-(2 Weeks From now)
Jobs no:1
Salary:مطابق نورم اداره
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Economy | About Ministry of Economy
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حد اقل لیسانس
Work Experience:یک سال Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحۀ وظایف با درنظرداشت مواد 7،8 و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:رشته تحصیلی:داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس به درجات بلند تر تحصیلی در یکی از رشته های اقتصاد ، اداره و تجارت، اقتصاد ملی ، امور مالی وبانکی ، پلانگذاری اقتصاد ملی ، اقتصاد بین الملل ، اداره عامه، پالیسی عامه و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور ترجیح داده میشودتجربه کاری:   داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور.مهارت­ های لازم:   ا. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی.ب. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.موارد تشویقی :            ا. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدامنوت :     افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه: : براز نظر پیرامون فند های پیشبینی شده ، پلان مالی شرکتها وموسسات دولتی . ارزیابی حالت موجوده تصدی ها وارائه نظریات وپیشنهادات مشخص بمنظور جلب سرمایه گذاری سکتورخصوصی در تصدی ها و نهاد های دولتیصلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی:وظایف تخصصی:1. اشتراک در جلسات موسسات و شرکتهای دولتی .2. ابراز نظر پیرامون فند های پیشبینی شده و پلان مالی شرکتها وموسسات دولتی .3. ارزیابی وابراز نظر درمورد ازدیاد سرمایه گذاری ها درتصدی ها ، موسسات وشرکتهای دولتی و تثبیت مثمریت آنها در سطح اقتصاد ملی کشور .4. تحلیل و ارزیابی وضعیت تصدی ها و شرکت های دولتی بصورت سالانه.5. ابراز نظر پیرامون ترتیب مسوده پالیسی معین ومشخص به ارتباط خصوصی سازی تصدی ها ، شرکت های مختلط دولتی وارائه ان به مراجع ذیربط6. تحلیل و ارزیابی پلان مالی تصدی های و تهیه گزارش تحلیلی برای جلسات شورای عالی تصدی.7. ابراز نظر پیرامون اساسنامه شرکت های دولتی و مختلط.8. سهیم گیری در خصوصی سازی تصدی ها و موسسات دولتی .9. ارزیابی حالت موجوده تصدی ها وارائه نظریات وپیشنهادات مشخص بمنظور جلب سرمایه گذاری سکتورخصوصی در نهاد های تولیدی وغیرتولیدی در چهار چوب پالیسی مذکور به همکاری وزارت ها وادارات سکتور خصوصی.وظایف مدیریتی:10. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛11. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛12. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.وظایف هماهنگی:15. ایجاد همآهنگی موثر با ادارات سکتوری مربوط به منظور بهبود ارتباط کاری و همخوان سازی فعالیت ها جهت رسیدن به اهداف اداره.16. ایجاد ارتباطات کاری موثر با ادارات مرکزی و ولایتی وزارت اقتصاد جهت تسهیل اجرای فعالیت های پلان شده.    


Submission Guideline

رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی رااز لینک ذیل بدستبیاورند.

 

و همچنان از عموم کاندیدان محترم تقاضا میگردد تا با این فورم اسناد تحصیلی تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید. اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.

فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس ها ذیل:

To: [email protected]

CC: [email protected]

Email: To: [email protected] & CC: [email protected]
در