مدیر عمومی عملیاتی شبکه

Vacancy Number:
Title: مدیر عمومی عملیاتی شبکه
Category:Other Organization
Duration:
Exp.: 2020-04-04-(1 Week From now)
Jobs no:1
Salary:سیستم رتب معاشات
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Industry and Commerce | About Ministry of Industry and Commerce
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس ، تکنالوژی معلوماتی ، مدیریت تکنالوژی معلوماتی
Work Experience:حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه . Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):حداقل شرایط لازم برای احراز این بست دراحکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس ، تکنالوژی معلوماتی ، مدیریت تکنالوژی معلوماتی ، علوم کمپیوتر ، سسیتم های معلوماتی و یا به رشته های مرتبط به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) وآشنایی با لسان انگلیسی .

مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه. 


Duties & Responsibilities

عنوان وظیفه:مدیر عمومی عملیاتی شبکهبست:  4          وزارت یا اداره:صنعت و تجارتموقعیت پست:بخش مربوطه:کابلریاست تکنالوژی معلوماتی و مخابراتیتعداد پست:( 1 )گزارشدهی به:آمر دیتاسنتر.............................................................................................................................................................................................................هدف وظیفه: طرح، دیزاین و حل مشکلات شبکه های انترنتی، نظارت بر تطبیق پالیسی های مربوط شبکه و جلوگیری از پخش شدن وایروس ها و دسترسی غیرمجاز به شبکه..............................................................................................................................................................................................................صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار، ماهوار و سالانه  ریاست مربوطه در مطابقت با پلان واهداف وزارت.

پلان ،دیزاین تحقیقات ودریافت معلومات سیستم های سخت افزار جدید و حفظ سیستم سخت افزار های فعلی ودر صورت ضرورت سفارش و تغیر آنها وانجام وظایف دیگر مربوطه.

چک و کنترول سخت افزار با در نظر داشت ضروریات ریاست های مربوطه.

دیزاین، تطبیق و فعال نګهداشتن شبکه های انترنیتی برای وزارت و واحد های مربوطه وزارت.

نصب،تنظیم و فراهم کردن کمپیوتر ها، اتصال پرنتر ها به شبکه بمنظور تسریع و موثریت امور وزارت.

معاونت با کارکنان در طرز استفاده از سخت افزار های کمپیوتری، پرنترها ، فکس، ماشین های فوتوکاپی وغیره.

حصول اطمینان از وصل شبکه تخنیکی تمام وسایل تکنالوژی معلوماتی با زیر بنا شبکه.

حل مشکلات های تخنیکی سیستم ها و وسایل شبکه.

عیار سازی وسایل شبکه از قبیل سویچ ها، روتر ها، فایروال های و غیره جهت ارایه خدمات به کارمندان وزارت.

انستالیشن و اپدیت نمودن ویندوز و انتی وایروس ها در کمپیوتر های کارمندان و سیستم های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی.

ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف فنی و مسلکی کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .

اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.


Submission Guideline

متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی را از سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی وسایر سایت های معتبر کشور دانلود نموده وبعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودریک فایل پی دی اف که حجم آن از 5 ام بی بیشتر نباشد ظم نموده به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

[email protected]

Email: [email protected]
در