مدیر عمومی پلانگذاری آموزشی ریاست منابع بشری

Vacancy Number:MOT/027
Title: مدیر عمومی پلانگذاری آموزشی ریاست منابع بشری
Category:Human Resources
Duration:دایمی
Exp.:2018-05-27-(8 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:مطابق سیستم رتب
Gender:Male/Female

Location

Organization:Ministry of Transport |About Ministry of Transport
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:دارای سند تحصیلی حداقل بکلوریا
Work Experience:حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد Years
Qualification:

مقتضیات حداقل :  برای این بست در ماده(۷) و(۸) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.حد اقل درجه تحصيل:

دارای سند تحصیلی حداقل بکلوریا.

تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.

مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...)

بلدیت کامل به لسان انگليسي وآشنايي بابرنامه هاي كمپيوتر.

برنامه هاي مديريت ، پلانگذاري.

مهارت مسلکی و مدیریتی.


Duties & Responsibilities

فرآهم آوری مشوره های مسلکی در مورد مسایل، مشکلات و نگرانی های مربوط انکشاف اداره، پلانگذاری منابع بشری،  تحلیل نیاز سنجی آموزشی و تدویر پروگرام آموزشی با کسب اطمینان از موثریت و درستی اقدامات. 

کمک به رئیس منابع بشری در رابطه به انکشاف و حفظ مدیریت موثر پروگرام انکشاف اداره در وزارت با اطمینان از مطابقت آن با احکام و رهنمود های قانون مامورین خدمات ملکی.

 توضیح رهنمود ها در مورد پلانگذاری، استفاده و فرآهم آوری منابع بشری جهت اطمینان از یکنواختی و دقت بمنظور بدست آوردن نتایج متوقعه.

اتخاذ تصمیم در مورد ستراتیژی مناسب و حل مسایل و مشکلات مربوط آموزش و انکشاف جهت اطمینان از مدیریت موثر پروگرام ها

نظارت و کنترول پرسونل بخش  ارتقای ظرفیت وانکشاف اداره جهت اطمینان از اجرای وظایف محوله شان.

تحکیم ارتباط و هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت اخذ معلومات و نسخه های قانون مامورین خدمات ملکی، مقررات و سایر اسناد تقنینی و رهنمود های مربوط جهت اطمینان از تطبیق بموقع و یکسان آن

تکثیر کاپی قانون مامورین خدمات ملکی، مقررات و سایر اسناد تقنینی و تعدیلات به مامورین وزارت بمنظور آگاهی آنها.

طرح ستراتیژی وترتیب پلان کاری برای بخش ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره و ارایه آن به رئیس منابع بشری غرض اخذ منظوری

هماهنگی و مفاهمه با سایر ریاست های وزارت در مورد راه اندازی نیاز سنجی آموزشی مامورین

ترتیب پلان آموزشی وزارت با تخمین دقیق مصارف و ارایه آن به مقامات ذیصلاح غرض اخذ منظوری.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در مطابقت به قانون که از طرف امر به سپرده می شود


Submission Guideline

Email:[email protected]
در