مدیر کنترول مالی

Vacancy Number:AAA-287
Title: مدیر کنترول مالی
Category:Accounting & Finance
Duration:Permanent
Exp.: 2018-07-30-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:مطابق به اسکیل معاشات شرکت هوائی اریانا
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ariana Afghan Airlines | About Ariana Afghan Airlines
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حد اقل لیسانس و به فوق لیسانس ترجیح داده می شود
Work Experience:یک سال تجربه ی کاری Years
Qualification:

تحصیلات: لیسانس و به فوق لیسانس ترجیح داده می شود 


Duties & Responsibilities

هدف مختصر از وظیفه : پیشبرد امور محوله به وجه احسن و فعال آن طبق لایحه و مقررات أریانا افغان هوایی شرکت . وارسی از امور دفتر و کارمندان مربوط در وقت و زمان آن ـ مراقبت از صورت اسناد ویزه شده و کنترول تمام اسناد واصله حسابی.وظایف و مسولیت ها :کنترول ویزه تمام اسناد حسابی آمریت عمومی محاسبه طبق لایحه و مقررات شرکت و IATA  ارزیابی و تحلیل اسناد حسابی هکذا در سیستم  ARIANA NET و سیستم SAP بلدیت کامل داشته باشد که جزیات آن قرار ذیل میباشد .   الف : مدیریت عمومی عایدات  :PASSENGER REVENUE SECTION کنترول ویزه (    PBR  ) PASSENGER BAGGES REPORT  داخلی و خارجی .

کنترول ویزه ( PM ) PASSENGER MANAFIST  داخلی و خارجی .

کنترول ویزه کودشیت های داخلی و خارجی .

IAITA CLEARING HOUSE   

کنترول تکت های آنلاین

 ستیتمنت بانک بطورآنلاین

کنترول تکت های FOC 

کنترول پرواز های چارتر فلایت  CARGO REVENUE SECTION :  

کنترول و ویزه ( CSR   ) CARGO SALES REPORT

کنترول و یزه (   CDCR ) CARGO DELEVERY COLLECTION REPORT .

کنترول و ویزه  (  IIR   ) INTERLINE IATA REPORT  .

کنترول ویزه کودشیت های داخلی و خارجی

کنترول ویزه انوایس های داخلی و خارجی

کنترول ویزه POST MAIL   داخلی

کنترول ویزه POST MAIL خارجی

کنترول ویزه کودشیت های ګروند هندلنګ میادین داخلی و خارجیږ

کنترول و ویزه IAITA  ب : آمریت عمومی مصارفـــــــــــــــات  DISBURSEMENT SECTION  :کنترول و ویزه ( CDR   ) CASH DISBURSEMENT REPORT    داخلی و خارجی .

کنترول و ویزه CHEQUE VOUCHER  های داخلی و خارجی .

کنترول و ویزه TRANSFER VOUCHER  های خارجی .

کنترول و ویزه اسناد مصارفاتی و محروقاتی وسایط ترانسپورت زمینی و کودشیت ها .

کنترول و ویزه اسناد PERSONAL LAY OVER & COKPET CREW CABIN CREW  .

کنترول و ویزه IATA CLEARING HOUSE   .

کنترول و ویزه اسناد مصارفاتی نماینده گی های آ ریانا در داخل و خارج .

کنترول و ویزه اسنا د مصارفاتی و محروقاتی ترانسپورت هوایی کمپنی های داخلی و خارجی .

کنترول و ویزه اسناد بیمه طیارات AIR CRAFT INSURANCE  .

کنترول و ویزه اسناد PASSENGER INSURANCE  .

کنترول و ویزه اسناد BAGGES INSURANCE  .

کنترول و ویزه اسناد طور تحویل و  IMPREST FUND  های مرکز نماینده گی های آریانا در داخل و خارج .

کنترول و ویزه اسناد مصارفاتی متفرقه و کودشیت ها .

کنترول ویزه اسناد قرار داد های تیل طیارات در میادین داخلی و خارجی

کنترول ویزه قرار داد های چارتر طیارات در داخل و خارج از کشور

کنترول ویزه قرار داد های پرزه جات طیارات

کنترول ویزه قرار داد های درای کترنگ فلایت کیچن

کنترول ویزه و ویزه قرارداد قرار داد قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع

کنترول ویزه قرار داد بیمه  طیارات بیمه کابین کرو بیمه کاکپیت کرو

کنترول ویزه اسناد هوتل و کترنگ در داخل و خارج از کشور

کنترول ویزه اسناد قرار داد حج آپریش در جریان آپریشن حج    ج : مدیریت معاشات PAYROLL SECTION  :کنترول و ویزه معاشات پرسونل مرکز – نماینده گی های داخلی و خارجی  .

 و یزه CHEQUE VOUCHER & CASH VOUCHER   معاشات .

کنترول و ویزه اسناد PERDIEM VOUCHER  مرکز و نماینده گی های داخلی و خارجی .

کنترول و ویزه اسناد      GOVERNMENT TAX  -   FINANCE PERSONAL TAX &

کنترول و ویزه اسناد متفرقه و کودشیت های متفرقه .

کنترول و ویزه واوچر های OVER DUTY  عمله پروازید :مدیریت مالـــــــــــــــــــــی  FINANCE SECTION  :کنترول و ویزه  اسناد بانکی مرکز- نماینده گی های آریانا در داخل وخارج ازکشور .کنترول و ویزه اسناد تقویه حسابات شرکت در بانکها ی مورد نظر حسب هدایت مقام محترم ریاست .هــ : مدیریت طلبات RECIEVEBLE SECTIO    :کنترول و ویزه INVOICE  های داخلی وخارجی .

کنترول و ویزه کودشیت ها

کنترول و ویزه اسناد تادیاتی و مالیاتی و تمامی تکس ها .

کنترول و ویزه اسناد متفرقه طلبات شرکت . و : مدیریت عمومی جنسی  PROPERTY SECTION  :چک و کنترول تمامی اسناد آمریت محترم جنسی ( دارایی های منقول – دارایی های غیر منـقول ).

کنترول و چک نمودن تمامی اسناد محاســــــــــــبوی مطابق سیستم های Ariana Net  و SAP .

کنترول  اکونت های دبتی و کریدتی در تطابق با سیستم  و چک G/L   و A/P  و A/R   هـا در سیســــــــــــــــــتم  SAP  . 


Submission Guideline

Applications should be submitted through e-mail to this address: [email protected]

Note: All applicants must write there names position title and vacancy in the subject line

Email: [email protected]
در