مشاورارشد واحد حمایوی استراتیژیک

Vacancy Number:MOT_SSU_50
Title: مشاورارشد واحد حمایوی استراتیژیک
Category:Management
Duration:Up to 30/12/2017
Exp.: 2018-10-20-(6 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:as per NTA
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Transport | About Ministry of Transport
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حد داشتن لیسانس در رشته های حقوق، اقتصاد، اداره عامه، علوم اجتماعی، انجینر ترانسپورتیشن.
Work Experience:حد اقل 5 سال تجربه کاری بخش های مشاوره یی، پلان، Years
Qualification:

- داشتن دیدگاه واضح برای آینده مطلوب با مهارت برنامه پلانگذاری و دقت به جزییات ضروری بمنظور رسیدن به اهداف طرح شده.2- آگاهی خوب سیاسی ،آشنایی با فرهنگ کاری ، مشکلات و مسایل کشور.3- مهارت های عالی فردی، دیپلوماتیک ، مذاکره و ارایه پرینتیشن.4- باانرژی و هدفمند و آگاه از اهمیت جزیات مثمروبا ملاحظه در استفاده ازمنابع ، مطمین و توانایی عمل سریع.5- علاقمند و توان رهنمایی ، حمایت و تشویق دیگران در اجرای وظیفه.تجارب کاری:1- داشتن تجربه کاری منحیث هماهنگ کننده ، همکارانکشافی و ترانسپورت.2- آشنایی با روند کاری و اصلاحات تطبیق شده در وزارت ترانسپورت.3-تجارب قابل توجه در برنامه ریزی  شامل طرح و تعیین اهداف کلی و جزیی و داشتن توانایی بالفعل در تعیین اولویتها.4- مهارت عالی مراوده ، مذاکره و تحلیل.5- تجربه رهبری و انگیزه دادن کارمندان در ادارات خدماتی به ویژه در بخش خدمات عامه.6- توانایی تکلم و نوشتار زبان های رسمی کشور وبلدیت با لسان انگلیسی.7- مهارت با پروگرام های کمپیوتر ( ورد ، اکسل ، پاورپاینت و اکسس).شرایط:-       تحصیلات: حد داشتن لیسانس در رشته های حقوق، اقتصاد، اداره عامه، علوم اجتماعی، انجینر ترانسپورتیشن.-      تجارب کاری:  حد اقل 5 سال تجربه کاری  بخش های مشاوره یی، پلان، اداری و ترانسپورت.-         آشنایی با زبان انگلیسی و پروگرام های کمپیوتر( آفیس)اشخاص واجد شرایط میتواند اسنادومدارک خویش را به این ایمل ادرس ارسال نماید.[email protected]


Duties & Responsibilities

1- شرکت در مذاکرات و مدیریت مسایل مربوط به سکتور ترانسپورت ،حمایت از مسوولین برای اجرات خوب وگزارش دهی پیشرفت کار به مقام وزارت.2- تقویت و انکشاف پروسه برنامه ریزی دفتر مقام بشمول تسهیل  تهیه راچور پالیسی ، بیانیه های وزارت و تدوین استراتیژی ها.3- رهبری مشاورین وزارت در انجام امورسپرده شده.4- ایفا نمودن نقش رابط یا فوکل پاینت در امور مربوط به ترانسپورت با نهاد های مربوطه.5- یاری نمودن ریس دفتر مقام وزارت ، معینان مالی واداری وپالیسی در راستای انکشاف پالیسی ها ،استراتیژی هاوپلان ها.6- همکاری در هماهنگی نزدیک با تیم مشارکت خصوضی عامه در وزارت ترانسپورت به منظور ایجاد محیط مساعد جهت رشد و توسعه سرمایه گذاری در سکتور خصوصی و سایر امورمربوط.7- مشوره دهی و کارنمودن باریاست های مختلف وزارت ترانسپورت در جهت بهبود بخشیدن سیستم مدیریت موجود.8- ایجاد هماهنگی با سایر وزارت خانه ها ونهاد های دولتی به اساس لزوم دید مقام وزارت.9- مشوره دهی و همکاری در بلند بردن ظرفیت کارمندان اداره ، انتقال تجارب و مهارت ها به بخشهای مربوطه وزارت.


Submission Guideline

Email: [email protected]
در