مشاور حقوقی

Vacancy Number:
Title: مشاور حقوقی
Category:government
Duration:
Exp.: 2019-01-27-(3 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: وزارت امور سرحدات و قبایل | About وزارت امور سرحدات و قبایل
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:
Work Experience:3 Years
Qualification:

شرایط استخدام( سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:داشتن حداقل سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: ( حقوق ، و شرعیات )فقه و قانون) و یا سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

تجربه کاری مرتبط (امور حقوقی و با سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، 2 سال برای ماستر و  یک سال برای دکتور

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیف


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه:ارائه مشوره جهت تحکیم قانونیت و جلوگیری از نقض آن، دفاع از حقوق و منافع قانونی ارگان مربوط و کنترول از رعایت احکام قانون در وزارت. صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:مطالعه قرارداد ها و موافقتنامه به منظور مطابقت آنها با قوانین نافذه و ابراز نظر جهت منظوری.

دفاع از حقوق و منافع قانونی وزارت، کارمندان در داخل و خارج وزارت.

مساعدت با ادارات مرکزی و ولایتی در جهت تامین رعایت قوانین و سایر اسناد تقنینی تنظیم کننده حقوق و مکلفیت های وزارت جهت تامین منافع دولت.

سهمگیری در اتخاذ تدابیری که به منظور تحکیم انضباط کار در وزارت گفته میشود

تهیه متن حقوقی قراردادها و کنترول از تطبیق آن .

اجرای تمامی خدمات حقوقی وزارت و کوشش در حل منازعات به اساس مصالحه جانبین.

تحلیل نتایج رسیده گی دعاوی قضایای محاکماتی و حاکمیت و نتایج عقد و اجرای قراردادها و مساعدت در رفع نواقص آن .

ارائه مشوره، اظهارنظر و تصدیق در مورد مسایل حقوقی ایکه در جریان فعالیت وزارت ایجاد میگردد.

مساعدت در حل به موقع و قانونی پیشنهادات عرایض و شکایات واصله.

اشتراک در جلسات هیات رهبری که پیرامون بحث پیرامون مسایل تطبیق قوانین نافذه و سایرموضوعات حقوقی دایر میگردد.

تهیه مواد و مدارک در حوادث حقوقی و نقض قانونیت به منظور تسلیمی به ارگانهای حراست حقوق و اتخاذ تدابیر جهت جبران خساره وارده به وزارت مربوط

ارائه مشوره در احصائیه، تصنیف سیستماتیک اسناد حقوقی، حفظ و نگهداری اسناد تقنینی، تاسیس کتابخانه و آثار حقوقی و تقنینی وزارت.

تعمیم تجارب تطبیق قوانین دربخشها  ارائه پیشنهادات جهت بررسی به مسولین وزارت مربوطه .

تثبیت و اولویت بندی اسناد تقنینی، ترتیب پیش نویس اسناد تقنینی و طی مراحل آن به مراجع مختلف با مقام وزارت و هماهنگی با شعبات.

مطالعه و بررسی اسناد تقنینی مربوط و ارائه پیشنهادات در مورد غنامندی آن از طریق ارائه طرح های تعدیل، ایزاد و یا وضع مقرره ها ، لوایح و طرزالعمل ها.

ارائه مشوره های حقوقی در رابطه به مسایل و مشکلات حقوقی فعالیتهای اعم از معاهدات، موافقتنامه ها، قراردادها، قضایا و سایرفعالیت های داخلی وزارت بخاطر رفع و جلوگیری از مشکلات و مسایل حقوقی.

ارائه طرح های مشورتی حقوقی پیرامون حذف یا تعدیل مواد اسناد تقنینی از نگاه حقوقی جهت غنا مندی .

مطالعه و تدقیق فیصله های شورای وزیران جهت  ترتیب طرح ها ی مشورتی به موضوعات مربوطوزارت 

تحلیل موضوعات سپرده شده از جانب وزارت  به منظور ارائه نظر ومشوره های  حقوقی  .

تحلیل و تشریح  قوانین نافذ ه کشور  به منظور غنی سازی محتوای حقوقی  اسناد وزارت

ارائه طرح و مشوره های لازم به مقام ریاست عمومی  به منظور تطبیق بهتر و همه جانبه قانون و مقررات.

تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی اافغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.

رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارت دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی وزارت مربوطه.

رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مقابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.


Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

 

Email: www.iarcsc.com
در