معاون اداری بست ۲

Vacancy Number:
Title: معاون اداری بست ۲
Category:Admin-Clerical
Duration:
Exp.: 2018-11-16-(5 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: ریاست تصدی های وزارت معادن وپترولیم | About ریاست تصدی های وزارت معادن وپترولیم
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education: حد اقل لیسانس اقتصاد و دیگر علوم مدیریتی و داشتن مدرک لیسانس و ماستری یک ارجحیت میباشد.
Work Experience:حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه Years
Qualification:

مقتضیات حد اقل این بست در ماده هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.درجه تحصیل: (حد اقل لیسانس اقتصاد و دیگر علوم مدیریتی) داشتن مدرک لیسانس و ماستری یک ارجحیت میباشد.

تجارب لازمه: ( حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه)

مهارت های دیگر:قابلیت تطبیق خط و مش اداره مربوطه

توانایی رهنمایی و کنترول بخش مربوط و مهارت مسلکی و مدیریتی

روحیه همکاری خوب تیمی با توانایی کار در محیط چالش بر انگیز.

مهارت استفاده از کمپیوتر مخصوصاً برنامه های مایکروسافت آفیس مورد نیاز است.مقتضیات حد اقل این بست در ماده هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.درجه تحصیل: (حد اقل لیسانس اقتصاد و دیگر علوم مدیریتی) داشتن مدرک لیسانس و ماستری یک ارجحیت میباشد.

تجارب لازمه: ( حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه)

مهارت های دیگر:قابلیت تطبیق خط و مش اداره مربوطه

توانایی رهنمایی و کنترول بخش مربوط و مهارت مسلکی و مدیریتی

روحیه همکاری خوب تیمی با توانایی کار در محیط چالش بر انگیز.

مهارت استفاده از کمپیوتر مخصوصاً برنامه های مایکروسافت آفیس مورد نیاز است.


Duties & Responsibilities

مسئولیت های وظیفوی:

تهیه و ترتیب پلان عملیاتی معاونیت اداری جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده ریاست تصدی کود و برق و نظارت از چگونگی تطبیق پلان های کاری آمریت های تحت اثر

مدیریت و نظارت از کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر، رشد و آموزش آنها

تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و رهنمودها در بخش خدمات و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اداری و رفاهی در تصدی

بررسی از امورات اداری تصدی منجمله بخش های خریداری، قرارداد ها، دفاتر حاضری و شعبات.

مشوره دهی سالم و دوامدار در امور اداری و جلسات آمرین شعبات فنی و اداری

برنامه ریزی فعالیت ها و نظارت از فعالیت های کارکنان مربوطه

ارائه نظریات و مشوره های سودمند در خصوص تطبیق برنامه ها جهت پیشبرد بهتر کار

عیار نمودن فعالیت های اداری و مدیریتی به تاسی از روش های مدیریتی نوین و در چارچوب اهداف کلی ریاست

تطبیق اصلاحات پلان شده در سیستم اداری 

راپور دهی ربعوار از کارکرد های اداره

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه  که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Submission Guideline

Email: [email protected]
در