معاون بخش تعلیمات حقوق بشر ( آموزش حقوق بشر )

Vacancy Number:46
Title: معاون بخش تعلیمات حقوق بشر ( آموزش حقوق بشر )
Category:Program
Duration:سالانه
Exp.: 2018-06-30-(6 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:مطابق نورم کمیسیون
Gender:Male/Female

Location

Organization: AIHRC | About AIHRC
City: Bamyan
Country: AF

Qualification

Education:داشتن درجه لیسانس در رشته حقوق
Work Experience:داشتن تجربه کاری حداقل برای مدت 3 سال Years
Qualification:

داشتن شرایط لازم برای موقف: لسانس از پوهنحی  حقوق

Duties & Responsibilities

مسؤلیت های کلیدی:  ایجاد فضای سالم کاری و تیمی در بخش مربوطه

Submission Guideline

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن  کارمند که به شرایط ذکر شده ، مطابقت داشته باشد.در دفتر ساحوی بامیان به  حیث معاون بخش ( آموزش )تعلیمات استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 9 سرطان 1397 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک [email protected] سوانح خود را ارسال نمایند.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده ای است که فرصت های مساویانه را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. برای زنان و افراد شایسته ، حق اولویت داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

Email: [email protected]
در