معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر

Vacancy Number:47
Title: معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر
Category:Program
Duration:سالانه
Exp.: 2018-06-30-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:مطابق نورم کمیسیون
Gender:Male/Female

Location

Organization: AIHRC | About AIHRC
City: Bamyan
Country: AF

Qualification

Education:لیسانس در رشته حقوق
Work Experience:داشتن تجربه کاری حداقل برای مدت 3 سال Years
Qualification:

داشتن شرایط لازم برای موقف : لیسانس حقوق .

Duties & Responsibilities

مسولیت‌های کلیدی:نظارت مداوم ، منظم و ستاندرد بر وضعیت حقوق بشری مراکز سلب آزادی به شمول محابس ،توقیف خانه ها و نظارتخانه های امنیت ملی و پولیس (دفاتریکه بخش امبودزمن ندارند) و شرایط افراد که آزادی شان سلب گردیده است . نظارت ازپروسه تحقیق و محاکمه متهمین،  شرایط و وضعیت حقوقی آنها در توقیف خانه ها ونظارتخانه ها، تما س با منسوبین پولیس، محاکم، سارنوالی در ارتباط با توقیف شده گان وتحت نظارت و پروسه باز داشت.

Submission Guideline

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن  کارمند که به شرایط ذکر شده ، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی بامیان به حیث معاون بخش نظارت و بررسی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 9 سرطان 1397 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک [email protected] سوانح خود را ارسال نمایند.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده ای است که فرصت های مساویانه را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. برای زنان و افراد شایسته ، حق اولویت داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.       

   وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

Email: [email protected]
در