معتمد جنسی

Vacancy Number:معتمد جنسی
Title: معتمد جنسی
Category:Other Organization
Duration:permanent
Exp.: 2019-04-28-(3 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Public Health | About Ministry of Public Health
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:1- تصدیق فراغت صنف نهم 2 : توانائی انجام وظایف مرتبط داشته باشد
Work Experience:1- تصدیق فراغت صنف نهم 2 : توا Years
Qualification:

1-     تصدیق فراغت صنف نهم                  2 :  توانائی انجام وظایف مرتبط داشته باشد


Duties & Responsibilities

1.     تسلیمی اموال، اجناس و لوازم به رویت راپور رسیدات به منظور نیازمندیهای وزارت که در جمع شان قید میگردد.2.     حفظ و نگهداری سالم و مصئون اجناس و لوازم که قید آنرا به دوش دارند.3.     توزیع اجناس و لوازم حین مراجعه کارکنان وزارت / اداره به رویت اسناد توزیع.4.     حصول اطمینان با دقت لازم در جریان داد و ستد اموال تحویلخانه.5.     اشتراک در جریان موجودی تحویلخانه با هیأت موظف.6.     ارایه گزارش از صورت عدم موجودیت اجناس توزیع شده. 


Submission Guideline

. رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس [email protected] ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

با احترام

دوکتر محمد داود (عظیمی)

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری

 

×       

Email: [email protected]
در