معتمد نقده مدیریت عمومی خدمات

Vacancy Number:PB 37/2018
Title: معتمد نقده مدیریت عمومی خدمات
Category:Banking
Duration:One year contract three months probationary period
Exp.: 2018-11-20-(5 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: Pashtany bank | About Pashtany bank
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:درجه تحصیل: لیسانس
Work Experience:تجربه اری: حد اقل دارای تجربه 2-3 سال در ساحه کار Years
Qualification:

Qualificationsتجربه اری: حد اقل دارای تجربه 2-3 سال در ساحه کار داشته باشد 

درجه تحصیل: لیسانس

تسلط بر زبان های ملی کشور(دری و پشتو) بلدیت به لسان انگلیسی

اشنائی با کمپیوتر و سیستم جدید بانکداری 

صداقت و ایمانداری 

حفظ اسرار 

اطاعت از اوامر قانونی 

پابندی به وظیفه محوله 

ظرفیت کاری در کار های گروهی


Duties & Responsibilities

Duties and Responsibilitiesاجرای تمام امور نقدی بخش مربوطه جهت استفاده و رفع ضرورت های عاجل اداره مربوطه.

 توزیع پول حواله شده به هیئات خریداری تعیین شده به منظور مصارفات خریداری روزمره مدیریت تهیه و تدارکات 

 طی مراحل اسناد مصارفاتی به شعبات ذیربط به منظورحصول وجه سردستی ورفع جمع دهی

 ارسال اسناد خریداری شده به مدیریت مصرف غرض مجرائی به کود های معینه ان .

 اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه مطابق به قوانین ، مقررات ، اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.

 حفظ و نگهداری اسناد مربوطه .

 تهیه و ترتیب گزارش به مدیریت تهیه


Submission Guideline

The subject of E-mail should clearly indicate: Vacancy Number and position title. Candidates can bring the copy of their CV to HR unit of Pashtany Bank and can apply online. 
Please send your CV along with Cover letter.
Only shortlisted candidates will be invited for the interview.
Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities.
Address: Pole Baghe-Omome Next to Ministry of Communication

Email: [email protected] or [email protected]
در