معتمد نقدی

Vacancy Number::معتمد نقدی
Title: معتمد نقدی
Category:Other Organization
Duration:permanent
Exp.: 2019-04-28-(1 Week From now)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Public Health | About Ministry of Public Health
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:1- تصدیق فراغت از صنف نهم . 2 : توانائی انجام وظایف مطابق به وظیفه
Work Experience:1- تصدیق فراغت از صنف نهم . 2 : Years
Qualification:

 1-     تصدیق فراغت از صنف نهم  .                  2 :  توانائی انجام وظایف مطابق به وظیفه


Duties & Responsibilities

1.     تسلیمی حواله های وجوه نقدی از دفتر حواله جات که جمع آن صورت گرفته باشد2.     تسلیمی پول نقد حواله ها از بانک3.     توزیع وپرداخت وجوه نقدی بر اساس اسناد توزیع بعد از طی مراحل مربوط به مراجعین4.     حفظ ونگهداری وجوه نقدی وحواله های مربوط به اسناد وضمایم آن5.     توجه ودقت کامل درجریان تسلیمی حواله های نقدی وصورت تسلیمی ، استفاده وتوزیع آن براساس اسناد مربوطه6.     طی مراحل اسناد وارایه آن بعد از کنترول به وزارت مالیه حین انجام مصارف وتوزیع دوباره آن به شعبات حسابی غرض مجراییتوحید گزارش مصارفاتی وجوه جمع دهی دراخیر هر ماه مطابق قانون وحصول اطمینان از صورت صحت ومجرایی آن درشعبات حسابی


Submission Guideline

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس [email protected] ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

با احترام

دوکتر محمد داود (عظیمی)

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری

 

×       

 

Email: [email protected]
در