مهندس ارشد

Vacancy Number:A016
Title: مهندس ارشد
Category:Engineering
Duration:الی اخیر سال مالی قابل تمدید میباشد
Exp.:2018-09-25-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:C grade as per the NTA
Gender:Male/Female

Location

Organization:وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتی |About وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتی
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:لیسانس
Work Experience:5 Years
Qualification:

رجه تحصیل: داشتن سند لیسانس در رشته های مرتبط حتمی بوده برای ماستر ارجیعیت بیشتر داده میشود             تجارب کاری:حداقل ۵ سال تجربه کاری در بخش های مهندسی که دو سال آن در بست های تخصصی باشد .مهارتها: تسلت کامل در نوشتن و افهام تفهیم زبان های ملی و بین المللی، توانایی ارایه مشوره های موثر برای ایجاد سیستم منظمآشنایی با برنامه های کمپیوتری  Auto CADو سایر تکنالوژی های عصری بخش مهندسیتوانایی برگزاری کورس های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان مربوط


Duties & Responsibilities

مسئولیت های وظیفوی:مسئولیت های وظیفوی:

طرح و دیزاین مهندسی تعمیرات اداری،تجارتی ،تعلیمی وتحصیلی ، صحی ،ورزشی ،دینی ومذهبی ،اجتماعی ، صنعتی وزراعتی

جابجایی ساختمان های مورد نیاز درساحه مورد نظر وتهیه  لند اسکیپ داخلی ساحه تعمیرات مختلف النوع .

جمع آوری معلومات مهندسی مطابق به خصوصیات وظیفوی تعمیرات.

تهیه پلان کاری وبرنامه ریزی به منظور طرح و دیزاین مهندسی پروژه های ساختمانی .

ترتیب و آماده ساختن جداول زمان بندی شده جهت طرح و دیزاین تعمیرات.

اولویت بندی پروژه های ساختمانی مطابق به جدول ازقبل تعین شده.

تعین و تشخیص کود های مهندسی و موا د ساختمانی در پروژه.

طرح نقشه ها با سبک های مهندسی بخصوص درافغانستان.

کنترول ونظارت از جریان کارهای مهندسی دیپارتمنت.

هماهنگی امورات مهندسی با تیم مربوطه.

هماهنگ نمودن تمام کار های مهندسی با دیگر دیپارتمنت های تخنیکی ساختمانی                                            

هماهنگی امورات مربوطه نظر به ضرورت با غیره ادارات.

ارایه راپور و گزارش به بخش های ذیدخل پروزه ها .

تطبیق پلان در مطابقت با معیارهای مهندسی ومواد ساختمانی به ملی وبین المللیاجرای سایر وظایفیکه از جانب مسولین بخش در حالات ضرورت محول میگردد


Submission Guideline

 

برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید

To apply Please Click Link Below 

Apply_Now

Email:Apply now
در