میخانیک

Vacancy Number:میخانیک
Title: میخانیک
Category:Other Organization
Duration:permanent
Exp.: 2019-04-28-(3 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Public Health | About Ministry of Public Health
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education: حد اقل توانايي خواندن و نوشتن را داشته باشد  داشتن قوه افهام و تفهيم و برخورد نيک داشته باشد  کس
Work Experience: حد اقل توانايي خواندن و نوشتن را داشته باشد  دا Years
Qualification:

حد اقل توانايي خواندن و نوشتن را داشته باشد

داشتن قوه افهام و تفهيم و برخورد نيک داشته باشد

کسانیکه دارای مهارت های مسلکی ترجیح داده میشود

تجربه کاری ترجیح داده میشود


Duties & Responsibilities

تنظيم ، تامين ، حفظ و مراقبت تمام سامان و وسايل برقي شفاخانه مربوطه

 نصب ، منتاژ (درجه حرارت مناسب و کيبل هل )  وسايل برقي شفاخانه مربوطه

بازديد و ارزيابي وسايل و تجهيزات برقي  (ارزيابي کيفيت نصب و مونتاژ، ارزيابي وضعيت و حالت وسيله کارکرد و قدامت ، ارزيابي سودمندي و مفاد استفاده از ان ). و نيز تمام نل ها ، آبرو ها شفاخانه  

مراعات پاليسي وقايه انتان و اطاعت از پاليسي محافظت شخصي

دادن نوکريوالي منظم مطابق جدول تعين شده نوکريوالي شفاخانه 


Submission Guideline

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس [email protected] ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

با احترام

دوکتر محمد داود (عظیمی)

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری

 

 

 

 

Email: [email protected]
در