چوکیدار شفاخانه

Vacancy Number:چوکیدار شفاخانه
Title: چوکیدار شفاخانه
Category:Other Organization
Duration:permanent
Exp.: 2019-04-28-(3 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Public Health | About Ministry of Public Health
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education: به کسانيکه خواندن ونوشتن را بدانند ترجيع داده ميشود  صادق و راستکار و قابل اعتماد بودن  تصدیق صح
Work Experience: به کسانيکه خواندن ونوشتن را بدانند ترجيع داده مي Years
Qualification:

×      به کسانيکه خواندن ونوشتن را بدانند ترجيع داده ميشود×      صادق و راستکار و قابل اعتماد بودنتصدیق صحی از مراجع ذیصلاح وزارت صحت عامه


Duties & Responsibilities

o       محافظت ازشفاخانه واموال شفاخانه در محدودهٌ کاري مطابق تقسيم اوقات کاريo       گذارش فوري حالات غير مترقبه به آمر نزديکo       متابعت از تقسيم اوقات يا زمان بندي معين وظيفوي که توسط آمر مربوطه ترتيب مي شودo       اطلاع مقامات امنيتي در موارد تهديدات جدي وچوروچپاول وغارت اموال ودارائي شفاخانهo       درصورت ضرورت کمک وهمکاري دربارگيري وتخليه ادويه وسامان آلات طبيo       کمک با صفا کار در امر تامين نظافت و صفايي عمارت شفاخانهo       کمک وهمکاري درتنظيم دخول و خروج مريضان مطابق به هدايت مسوولين شفاخانهo       انجام نو کريوالي 24 ساعته مطبق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده استo       مراعات نمودن جدي تمام شرايط وقايه انتان و مراعات نمودن يونيفورم مربوط شفاخانه در اوقات رسميo       مراعات پاليسي محافطت شخصي و محيطيo       انجام دادن هر گونه وظيفه يي که از جانب مسوولين شفاخانه سپرده مي شود 


Submission Guideline

. رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس [email protected] ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

با احترام

دوکتر محمد داود (عظیمی)

سرپرست ریاست عمومی منابع بشری

 

Email: [email protected]
در