کارشناس آزمایشات فزیکوشمیک ادویه

Vacancy Number:nmhra-2018/0034
Title: کارشناس آزمایشات فزیکوشمیک ادویه
Category:Pharmaceutical
Duration:
Exp.: 2018-06-27-(7 Months Ago)
Jobs no:5
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization: اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه | About اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:سند تحصیلی لیسانس در رشته فارمسی
Work Experience:1 year Years
Qualification:

درجه تحصیل:داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته فارمسی و به دارندگان  درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت داده ميشودتجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) وآشنایی به زبان انگلیسی.

مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه.


Duties & Responsibilities

دف وظیفه: اجرای آزمایش های فزیکی و کیمیاوی ادویه جهت تثبیت کیفیت.....................................................................................................................................................................................مسؤلیت های وظیفوی: . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان مطروحه رياست مربوطه جهت رسیدن به اهداف اداره.

اخذ نمونه های دوائی راجع شده از بخش مربوطه جهت تثبیت کیفیت.

اجرای آزمایشات توصیفی و مقداری ادویه در مطابقت به فارمکوپی های معتبر بین المللی .

 تعیین وزن و دیدن درجه سختی تابلیت ها به منظور کنترول کیفیت آن.

تعیین حجم، آزمایش مکدریت و رسوب در محلولات زرقی و شربت ها.

تعین PH نمونه های دریافتی (جهت تعین لمت اسیدی یا قلوی بودن)

تهیه ریجنت ها به اساس میتود های مربوط  برای نمونه های تحت آزمایش.

 تحریر و ترتیب راپور نتایج آزمایشات و ارائه آن به مسئول بخش فزیکوشمیک

ترتیب و تنظیم و کاربرد دقیق کتاب راجستر ثبت نتایج آزمایشات با میتود تطبیق شده و نگهداری تماماً اسناد و سامان آلات مربوطه.

ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مسئول تیم مربوطه بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها      و دست آوردهای بخش های مربوطه.اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده ميشود


Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:
اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  دوباره به ایمل آدرس [email protected] ارسال داشته وکاپی ایمل آن را [email protected]   ارسال نماید .
نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Email: [email protected]
در