کارشناس آزمایشات محصولات طب سنتی و آرایشی

Vacancy Number:nmhra-2018/0033
Title: کارشناس آزمایشات محصولات طب سنتی و آرایشی
Category:Pharmaceutical
Duration:
Exp.:2018-06-27-(8 Months Ago)
Jobs no:2
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization:اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه |About اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:سند تحصیلی لیسانس در رشته فارمسی
Work Experience:1 year Years
Qualification:

درجه تحصیل:            داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته فارمسی و به دارندگان  درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت داده ميشودتجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) وآشنایی به زبان انگلیسی.

مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه.


Duties & Responsibilities

دف وظیفه: آزمایش های کنترول کیفیت روی نمونه های مواد آرایشی و ادویه گیاهی جهت تثبیت کیفیت....................................................................................................................................................................................مسؤلیت های وظیفوی: ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان مطروحه رياست مربوطه جهت رسیدن به اهداف اداره.

نظارت از تسلیمی نمونه های مواد آرایشی و گیاهی با اسناد مکمل آن از بخش مربوطه بمنظور آزمایش آن در لابراتوار.

اجراء تست های فزیکی، توصیفی و مقداری بالای نمونه های ادویه گیاهی و مواد آرایشی مطابق میتود ها و استندردهای             معتبر بین المللی.ساختن ریجنت های مورد ضرورت برای آزمایشات توصیفی و مقداری مطابق به فارمکوپه های معتبر بین المللی و آماده             نمودن سامان آلات جهت اجرای آزمایشات.تطبیق طرزالعمل ها، پالیسی ها و اسناد مورد ضرورت برای کنترول کیفیت ادویه گیاهی و مواد آرایشی مطابق به ستندرد            های معتبر بین المللی در لابراتوار مربوطه.مقایسه مقدار مواد فعال نمونه های ادویه گیاهی و مواد آرایشی در مطابقت به لیبل سمپل ارسال شده مطابق فارمکوپه های            معتبر بین المللی.  تهیه و ترتیب راپور نتیجه تجزیه ،تحلیل و ارائه آن به آمر مربوطه .

ترتیب و تنظیم و کاربرد دقیق کتاب ثبت نتایج آزمایشات با میتود تطبیق شده و نگهداری اسناد و سامان آلات مربوطه.

ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مسئول تیم مربوطه بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها            و دست آوردهای بخش های مربوطه.اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده ميشود.....................................................


Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:
اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  دوباره به ایمل آدرس [email protected] ارسال داشته وکاپی ایمل آن را [email protected]   ارسال نماید .
نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Email:[email protected]
در