کارشناس اداری/اداره ملی احصائیه و معلومات

Vacancy Number:NTA-001
Title: کارشناس اداری/اداره ملی احصائیه و معلومات
Category:Other Organization
Duration:End of Fiscal Year and Extendable
Exp.: 2019-11-20-(6 Days From now)
Jobs no:1
Salary:قراردادی
Gender:Male/Female

Location

Organization: NSIA(Gov) | About NSIA(Gov)
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:اداره عامه، پالیسی عامه، حقوق، اقتصاد، ادبیات، تعلیم و تربیه، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، اداره و منج
Work Experience:داشتن تجربه کاری حداقل دو سال مرتبط به وظیفه؛ Years
Qualification:

صلاحیت و مسئولویت های وظیفوی:ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

فراهم آوری مسؤلیت اداری به سطح بالا به منظور اجرای امور اداری معاونیت انسجام سیستم های معلومات جغرافیایی براساس اهداف مقاصد و برنامه های اداره ملی احصائیه و معلومات؛

تطبیق قوانین، پالیسی ها و مقررات اداره در امور روزمره؛

ایجاد هماهنگی با ریاست ها و دیپارتمنت های مختلف معاونیت انسجام سیستم های معلومات جغرافیایی جهت اجرای بهتر امور اداری؛

بررسی تمام اسناد و مکتوب های که به منظور ملاحظه معاونیت انسجام سیستم های معلومات جغرافیایی فرستاده میشود؛

اجرای تمام دستورالعمل ها، اوامر و رهنمایی های معاون انسجام سیستم معلومات جغرافیایی و حصول اطمینان در عملی شدن آنها به سطح قدمه های ماتحت؛

هماهنگی کامل با ریاست دفتر مقام اداره ملی احصائیه و معلومات؛

اتخاذ تصامیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های بخش مربوطه به منظور دست یابی به نتایج متوقعه؛9.     تنظیم وظایف و مدیریت به منظور تامین نظم و انسجام امور بخش مربوطه؛10.  انجام امور اداری(مکتوب نویسی، گزارش نویسی و پروپوزل نویسی) معاونیت انسجام معلومات جغرافیایی؛11.  همکاری در پروسه مراسلات و مکاتبات معاونیت انسجام سیستم معلومات جغرافیایی(سیستم فایلنگ)؛12.  ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه: تنظیم امور اداری معاونیت انسجام سیستم معلومات جغرافیایی.هدف وظیفه: تنظیم امور اداری معاونیت انسجام سیستم معلومات جغرافیایی.


Submission Guideline

علاقمندان واجد شرایط به لینک ذیل مراجعه نموده CV یا خلص سوانح خویش را با ضمایم آن (کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، مدارک تجربه کاری) ثبت فورم درخواستی نمایند.

برای معلومات بیشتر به شماره: 0202514228 در تماس شوید.

قرارداد الی ختم سال مالی ۱۳۹۸ میباشد و برای سال مالی جدید قابل تمدید میباشد.

Email: (http://erecruitment.nsia.gov.af) :لطفا به لینک ذیل مراجعه نمائید
در